“… azért jöttem, hogy életük legyen.” János 10,10b

Igehirdetések szerzője: Trausch Liza
Szerkesztő: Borsós Róza
Nyomtatásban megjelent: 1999. májusElőző igehirdetés Következő igehirdetés

 
NÁTÁNAEL (4/5)

Te vagy az Isten Fia


“Felele Nátánael és monda néki: Rabbi, Te vagy az Isten Fia, Te vagy az Izráel Királya!” Jn 1,50


Imádkozzunk!
Urunk, hálát adunk hozzánk lehajló szeretetedért. Köszönjük a hirdetett Igét. Hadd kérjünk most arra Urunk, hogy meghalljuk a szavadat. Hadd hasson életünk legmélyére, hogy megítélhessen és meggyógyíthasson. Hadd menjünk el innen úgy, mint akik Téged viszünk haza. Kérünk, végezd bennünk a jó munkádat ezen a napon is.
Ámen.

Két ember találkozásából a legnagyobb ajándék a Jézussal való találkozás. Mert itt Nátánael Fileppel, majd rajta keresztül Jézussal találkozott. Az életnek egyetlen értelme van ezen a földön: a Jézussal való találkozás, hogy ezáltal új életet, örök életet nyerhessünk.

Filep hívta Nátánaelt: – Jer és lásd meg. Olyan jó, hogy nem ellenkezett, nem keresett kifogást, nem mondta, hogy nem érek rá. Emberek annyiféleképpen védekeznek, amikor igealkalomra hívják őket. Nátánael egyszerűen ment. Szeretném nektek mondani, akik a hívásra most eljöttetek: “Jól tetted, hogy eljöttél.” (ApCsel 10,33). A lehetőséget mindig meg kell ragadni. Mert Isten szól egyszer, kétszer, és lehet, hogy nem szól többször. Elmulaszthatok egy olyan alkalmat, ami többet nem jön vissza.

Filep Jézushoz hívta Nátánaelt, és azután Filep a továbbiakból teljesen kimarad. Nincs többé szó róla. Isten szolgájának egyik legnagyobb ajándéka, hogy kellő időben jön, és kellő időben eltűnik. Tudja, neki már itt nincs keresnivalója. Ha valóban az Úrnak akarunk szolgálni, tanuljuk meg, hogy ne szóljunk bele, amikor már ketten beszélnek. Amikor már az Úr beszél valakivel, nincs szükség arra, hogy valaki belekontárkodjon. Egyszer azt mondtam, hogy Isten szolgája olyan, mint egy telefonközpontos. Ha öszekapcsolta a beszélő feleket, lépjen ki a vonalból, hagyja őket beszélgetni!

Jézus látta Nátánaelt. Jézus szeme Isten Igéje. Istennek Igéje élő és ható. Elhat egészen a szívekig, a velőkig, a gondolatokig és az indulatokig. Az Igén keresztül egy szempár néz rád. Valaki egyszer így mondta, hogy mikor Isten szolgájával találkozom, úgy érzem, mintha a gyomromig látna. Nem merek a szemébe nézni. Nem a gyomrodig, a szívedig lát. Isten Igéje át meg átjár, át meg átlát. Jó volna így venni az Igét. Nincs mit takarnom, hát belém lát, a szívem legmélyéig lát.

Először azt mondta el Jézus, amit a felső ruhában látott: “egy igazán Izráelita.” Aztán mondta: “Láttalak a fügefa alatt.” Látja a piszkos alsót is, amit az emberi szemek elől elrejtünk. Jézus az Igén keresztül néz téged, de a látszaton, a külsőn át is lát. Itt rendült meg Nátánael, amikor Jézus azt mondja: “Láttalak téged, amint a fügefa alatt voltál.” Akkor jön rá Nátánael: ez nem ember! Ember ezt rólam nem tudhatja.

Szeretném, ha megértenéd, még mélyebben lát, mint ahogy eddig gondoltad. Nemcsak a bűneidig lát, amit te is tudsz. Ha őszinték vagyunk, tudjuk, hogy milyenek vagyunk. Ismerjük már egy kicsit magunkat, a természetünket. Nem az a baj, hogy bűnös cselekedeteink vannak, hanem hogy bűnös természetünk van. A természetemből folynak a cselekedeteim. Nem az a baj, hogy indulatos voltam, hanem hogy vagyok. A természetem a gyökér. A szívből származik minden, a legbelső lényemből. És ha a fejsze, az Ige nem vettetik a gyökérre, akkor olyan mintha az egészet úgy írtanám, hogy csak a hajtást vágom, a gyökér pedig marad.

Isten Igéje a természetemre néz, arra, aki vagyok. Még a tudatunk mögött is vannak dolgok, amikről nem is tudunk, amit csak Isten fed fel. Ha ezeket felfedi előtted, te is tudod: Te vagy az Isten!

Sokszor elmondtam már, keresztgyerekeimnek soha nem ajándékoztam felhúzható játékot, mert tudtam, nem sokáig marad meg. A gyereket az érdekli, mi mozgatja. Ha egyedül marad, azonnal szétszedi, mert a rugó érdekli, ami mozgatja. Istent sem az érdekli, milyen szépen beszélsz, rendesen viselkedsz, hanem az Igével, az Ô szemével lemegy az életedet mozgató rugókig. Megtéréskor a gondolkozásmódom változik meg, az indítóokaim lesznek mások.

Attól félek, hogy nem ismerjük a szívünk mélyén lévő indítóokokat! Istent sem engedjük odanézni, ami még a fügefa alattnak is alatta van. Senki nem tud ott téged megsebesíteni, egyedül az Ige. Minket úgy ismernek, ahogy látnak, vagy ahogy beszélünk, vagy amilyen az életvitelünk. De indítékainkat nem ismerik. Csak Isten ismeri.

Emlékszem, egyszer azt mondtam a többieknek, hogy érdemes volna megszámolni, ebben az évben hányan találták meg Jézust. Nem tettem meg. De esti igeolvasásnál a lélegzetem is elállt. Dávid meg akarja számoltatni a népet. Hiába mondja Joáb, a fővezér: “Sokasítsa meg az Úr, a te Istened a népet, s adjon még százannyit, mint amennyi most van, és lássák azt az én uramnak, a királynak szemei: de miért akarja ezt az én uram, a király? Azonban hatalmasabb volt a királynak szava a Joábénál és a többi főemberekénél. Kiment azért Joáb és a többi főember a király elől, hogy megszámlálják a népet, Izráelt.” (2Sám 24,3-4). Az Isten a szívem legmélyére nézett az Igén keresztül, és megláttatta velem, hogy hiúságból, dicsőségvágyból szerettem volna megszámlálni, hogy megveregessem a saját vállamat, magamat mondjam, és a szolgálatot. Mikor a gondolat átfutott rajtam, még nem tudtam, honnan származik. De megértettem, az ördög akarja tönkretenni a szolgálatot, az Úrral való kapcsolatunkat.

Az indítóokaim mögött mindig magamat keresem, magamat szeretem. Csak ez mozgat. Gondolj azokra, akiket a világon a legjobban szeretsz. Nem gondolod, hogy benne is az élvezeteidet keresed? Szereted a feleségedet, amikor esetleg fáradt, amikor talán nem akar, és te kényszeríted valamire? Nem a magad élvezetét szereted, keresed, nem a magad örömét, hasznát? Testvér, szeretet ez? A Biblia azt mondja: “A szeretet nem keresi a maga hasznát.” Ha szembenézel vele, meglátod, gyermekeidben is a saját dicsőségedet keresed. Jaj, ha nem úgy tanulnak, ahogy szeretném, ha nem tudok velük dicsekedni. Mennyi fájdalmat tudsz okozni annak a kisebb képességű gyereknek, aki nem jó bizonyítványt hoz haza.

Egyszer faluhelyen mondták nekem, hogy nem jól fizet a gyerek. – Tessék? Hát mi a gyerek? Disznó? Arra szokták mondani, hogy nem jól fizet. Belefektettek egy csomó pénzt, és nem lett a gyerekből az, amit vártak. Hát nem rettenetes ez a gondolkozásmód? Hányszor mondja egyik ember a másiknak, hogy kár neked templomba menni, nem jól imádkozol, beteg a gyereked. Hát azért megyek, hogy ne legyen beteg a gyerekem? Mennyire mélyen bennünk van az önzés! Adok Istennek bibliaolvasást, de elvárom áldjon meg, hogy egészséges legyek. Minden üzlet. Nem azért imádkozol, hogy boldog légy, hogy a dolgaid jól menjenek, hogy rendeződjön az életed? Tulajdonképpen soha nem mondom ki, de ezért megyek a templomba. És amikor Isten nem tesz úgy, ahogyan akarom és elvárom, akkor ökölbeszorul a kezem és fenyegetőzöm, hogy nem tette meg, pedig mennyit áldoztam!

Iszonyú ez a felismerés, hogy magamon kívül senkit nem szeretek. Ó bár engednéd, hogy Isten Igéje leleplezzen, mélyen a gondolatokig és az indulatokig. Ahol már minden kiderül, hogy mi az, ami belőlem való. És igaz amit Pál így mond, hogy mindenestől romlott. “Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó.” (Róm 7,18). Eljutottál-e már oda, hogy Isten vizsgáló szeme mélyre nézett, és azt mondta, hogy a legjobb indulataid, a legszebb törekvéseid is bűn, bűn.

Amikor Nátánael meglátta, hogy Jézus szeme hova néz, akkor tudta kimondani: “Rabbi, Te vagy az Isten Fia!” Rabbi annyit jelent: Mester. Eddig nem szólította így. – Ha Te ezt tudod, látod, akkor Te vagy az Isten Fia!

A jehovistáknak itt van a nagy tévedése, mikor azt mondják, hogy Jézus a legjobb ember, a legkiválóbb próféta, de nem Isten. Ha nem Isten, nem lehet Megváltó sem. Ha ember, neki is van bűne. Akkor csak a saját bűnéért halhatott meg. Csak a tiszta, szent és igaz Isten veheti magára a bűneidet. Amikor meglátod, hogy Ô az Isten Fia, rögtön tudhatod, Ô a Megváltó. Isten emberré lett, hogy Megváltómmá lehessen. Olyan egyszerűen elmond itt Nátánael mindent.

A másik, amit Nátánael felismert, hogy Jézus “az Izráel Királya.” Ha te Ôt most megtalálod, ezt a kettőt kell elmondanod: “Rabbi, Te vagy az Isten Fia, Te vagy az Izráel Királya.” Annyit jelent, hogy alárendelem magam akaratának. Nagyon sok ember megtért a múltjára nézve, meglátta bűneit, és bűnbocsánatot kapott Isten Fiától, de nem hódolt meg Neki igazán.

A veszekedés, a háború mindig az uralomért van egy családban. A világban is ezért van. Milyen nagy dolog, ha a családfő meghajlik az Úr előtt, és azt mondja: Te vagy a Király, uralkodj. A múltadra megtérni, a bűneid odaadni olcsó dolog. De a jövődet odavinni, és azt mondani, hogy ezentúl az lesz az életemben, és a családom életében, amit mondasz. Elmondod-e ma ezt az egyszerű két mondatot: – Te vagy a Megváltóm, a szent Isten, aki önmagad adtad bűneimért, és Te vagy a Király. Legyen meg a Te akaratod!

Nagyon jól emlékszem, mikor hitre jutásom után jó pár év múlva először mondtam el sírva a Miatyánknak ezt a mondatát: “Legyen meg a Te akaratod!” itt az én életemben, körülményeimben. Lehet, hogy milliószor elmondtad már ezt a mondatot szövegként. De ki tudod-e most mondani igazán szívből, meghajolva, és átadva az uralmat Neki? Ha valamire azt mondod, hogy ezt nem akarod, abbahagyom. Ha akarod, azonnal megteszem. A megtérés szíve az akaratban van. Amíg az akaratod át nem adod, a magadé vagy, és nem az Övé. Kimondod-e most azt a mondatot, amit Nátánael az első felismerésében kimondott? Te vagy az Isten Fia, aki értem függ a kereszten. Ezt ő nem érthette még.

Ezt a kettőt kell meglátni minden embernek. Ha ezt felismered, egy másik arc ragyog fel rajtad – a Krisztus-arc.

Imádkozzunk!
Uram, olyan egyszerű lenne kimondani a két mondatot, de semmit nem ér, ha nincs mögötte a szívünk. Kérlek, vidd véghez bennünk, hogy lássuk, amit látsz. Kérünk segíts meglátni a csak magunkat szerető és magunkkal törődő életünket. Segíts meglátni azt a töméntelen bűnt, ami csak a szeretet hiányából fakad. Úr Jézus látod, hogy mennyit igazoltuk magunkat. Segíts most szemed elé kerülni, hogy magunkba nézhessünk. Áldd meg ezt a napot Urunk, hogy valóban láthassunk Téged.
Ámen.