“… azért jöttem, hogy életük legyen.” János 10,10b

Igehirdetések szerzője: Trausch Liza
Szerkesztő: Borsós Róza
Nyomtatásban megjelent: 1999. májusElőző igehirdetés Következő igehirdetés

 
NIKODÉMUS (3/5)

Testtől – Lelektől


“Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodáld, ha azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.” Jn 3,5-7


Imádkozzunk!
Uram, Te tudod, mi sűrű, sötét még az életünkben. Kérünk, hogy világosságod hadd hatoljon át mindenen. Hadd kérjünk, hogy áldd meg a mai napot! Hadd jöjjön minden világosságra, ami most még sötétségben van, hadd járja át egész lényünket világosságod! Uram, olyan nagy szükség van ebben a világban olyan emberekre, akik a világosság fiai. Kérünk, tégy bennünket ilyen emberekké. Köszönjük, hogy Neked semmi nem lehetetlen.
Ámen.

Milyen jó lenne, ha valóban Jézushoz jöttél volna! Nikodémus éjjel jött Jézushoz. Lehet, hogy te is a visszaesés éjszakájából jöttél. Tegnap az első “mimódon” hangzott el. Nikodémus azt kérdezte: “Mimódon születhetik az ember, ha vén; bemehet-é az ő anyjának méhébe?” És, hogy “mimódon”, most még világosabban válaszol Jézus. “Bizony, bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.”

A Bibliában a víz az Igét jelenti, – mondottuk tegnap. Amikor Jézus a samáriai asszonnyal találkozott, azt mondta: “Ha ismernéd az Isten ajándékát, te kérted volna, és adott volna élő vizet.” Az asszony a kútról beszél, és a testi dolgairól. Jézus a lelkiekről beszél. A Biblia a lelkünkről beszél, mi a testünkről. Ezért vannak a félreértések. Az asszony azt mondja, hogy nincs mivel merítened, a kút mély. Jézus pedig, hogy nem ilyen vizet akarok adni, hanem élő vizet. Ez az élő víz, ami minden Isten gyermekének szájából jön, az élő Ige. A szádból élő víz jön? Gondoljátok el, mi tud kijönni az ember szájából. Pletyka, hátmögötti beszéd, éles, bántó szavak. Kérjük az Urat, szabadítson meg, hogy ne ez jöjjön ki a szánkból. Ezek a beszédek nagyon sokszor pontosan azokkal kapcsolatban vannak, akik Isten üzenetét hordozzák. Soha ne engedd, hogy a szádat az ördög használja.

Jézus így mondja: “Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék.” (Jn 7,37b). Jézus szájából mindig tiszta, élő víz áradt. Az Igében mindig Jézus közelít, engedd be Ôt. A mag bemegy a hit átal kinyitott szívbe. Vajon úgy jöttél-e ide, hogy mindent, amit hallani fogok, az Úrtól fogadom? Ami elhangzik, azt nekem mondja az Úr.

Az Ige azt mondja, hogy csak az mehet be Isten országába, aki víztől és Lélektől születik. A János evangéliuma elején olvassuk: “Valakik pedig befogadák Ôt”, a vízben és az Igében. A Jn 1,1 azt mondja: “Az Isten volt az Ige.” Ha tehát az Igét befogadod, akkor Jézust fogadod be. Amikor ezt olvastam, akkor azt mondtam, hogy az Ige Istennel azonos. Ha kezembe veszem a Bibliát, arra kell gondolnom, hogy itt van Isten. Olyan szentül fogadod-e az Igét, mintha maga Isten volna? Később azt mondja János: “Az Ige testté lett.” Tehát Jézus is az Ige. Jézust befogadni annyit jelent, hogy befogadom az Igét.

Vajon, nyitva van-e most a szíved arra, hogy akármit mond az Úr, befogadom a jó magot, az Igét? Ezután mondja a János evangéliuma: “Valakik pedig befogadák Ôt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az Ô nevében hisznek.” Hogy lehet újjászületni, Isten fiává lenni? Olyan egyszerűen mondja itt, hogyha befogadom az Igét. Hogyan fogadom be? Hit által. Amikor hitet adsz Isten szavának, ajtót nyitsz Előtte. Nyitva van a szíved, és elmondasz Neki mindent.

Mi sokszor bezárjuk a szívünket arra, amit Ô mond. Ha valakire haragszom, akkor is kemény és zárkózott vagyok. Ha pedig szeretet, hit van bennem, akkor megnyílok. Megnyitod-e a szíved az Úr felé? Hiszed-e, hogy cselekedni akar benned? Ma megint jön az Igében, és a fülön keresztül be akar menni a szívedbe. Ha befogadod, hatalmat ad arra, hogy gyermekévé légy. Hogy ne csak testtől és vértől, hanem Istentől született lehess.

Látjátok, mennyire párhuzamba állítja Isten a testi születést a lelkivel? Azért használ Isten Igéje ilyen hasonlatokat, hogy jobban megértsük. Ahogy egy mag bemegy az asszony méhébe, férfiú indulatából, testtől, emberek akaratából, ugyanúgy megy be az Ige a szívbe. Nikodémus kérdésére, hogy “mimódon”, ilyen egyszerűen válaszol Jézus. Ha nyitva van a füled és szíved, bemegy az Ige, és azon keresztül valami történik. Az Igében Jézus megy be, ott élet kezdődik, élet születik. Így mondja az Ige, hogy víztől. Most már megértitek, hogy Igétől és Lélektől.

Később magyarázza: “A szél fú, ahová akar.” Sokszor a magot a szél viszi. Az Igét a Lélek viszi, fújja. Én mindig érzem, ha fúj a szél. Emlékeztek, pünkösdkor a “sebesen zúgó szélnek zendülése” a Szentlélek volt. Ha van egy pici füled a hallásra, ha már van benned egy pici élet, meg tudod állapítani, hogy a Szentlélek itt van és fúj. Ha elmész a templomba, van füled arra, hogy szép szavak hangzanak, csak a szél nem fúj, a Szentlélek nincs itt. Testvérek, az a nagyon komoly kérésünk az Úr felé, hogy a Szentlélek mindig fújjon ezen a házon át, hogy mindenki tapasztalhassa, hogy itt van Isten.

Amikor a szél fúj, akkor lehet születni. Ahol nincs ott a Szentlélek, ott nem lehet újjászületni. Lehet, hogy világos, tiszta beszédek hangzanak el.. A keresztről van szó, csak éppen a szél nem fúj, és nem viszi be a magot a szívbe. Olyan sokszor imádkozom és kérem, hogy Uram, munkálkodj együtt a hirdetett Igével. Víztől és Lélektől, Igétől és Szentlélektől lehet csak újjászületni. Egy kis “és” van a két szó között. A kettő együtt kell, hogy munkálkodjon. Ha csak az egyik van jelen, nem lesz élet. Érzelmek lehetnek, sírhatnak emberek, dobolhatnak, hallelujázhatnak, csak éppen víz nincsen. Kérni kell az Urat, valamelyiket el ne veszítsem.

Még egyet mond Jézus Nikodémusnak: “Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, Lélek az.” Újra elmondom, mi az, hogy testtől születtél. Az ember férfiúnak indulatából születik. A test születik meg. Mindenki pontosan el tudja mondani, hogy mikor született. És milyen furcsa, hogy nem tudjuk megmondani, mikor születtünk Lélektől. Akkor talán nem is születtem? Persze, nem is olyan egyszerű a Lélektől való születés, lehet hogy hosszú ideig tart. Test szerint is vannak olyan szülések, hogy két napig is eltart, de azt a dátumot írják be, amikor megszületett, nem azt, amikor elkezdődött a szülés.

A testi születésünk dátumát mindnyájan tudjuk. Nem lehet így mondani, hogy remélem, talán megszülettem. Azt sem lehet mondani, hogy remélem, újjászülettem. Vagy igen, vagy nem. Majd világosan meglátjuk, ami testtől született, test az. Szeretném még felhívni a figyelmeteket erre a szóra: “Bizony, bizony”. Jézus Krisztus ezzel a szóval húzza alá, hogy nagyon vigyázz, el ne téveszd. Nemcsak, hogy nem láthatod Isten országát, hanem itt már azt mondja: “Nem mehet be Isten országába.” Lehetsz akármilyen vallásos, olvashatod a Bibliát, egész nap imádkozhatsz, lehet bármennyi jócselekedeted, ha nem születsz újjá, nem mégy be Isten országába. Szeretném, ha ezt halálosan komolyan vennéd.

“Test és vér nem örökölheti Isten országát.” Az óemberi természetem, az igazam, a hiúságom, a dicsőségvágyam, a kritizálásom, az indulatoskodásom, mind-mind testtől született test, és nem mehet be Isten országába. Isten ma nagyon komolyan beszél. Ha van egy pici kis új életed, válaszd el a régitől. “Válaszd el a jót a hitványtól!” – mondja az Ige. (Jer 15,19). Add át a pusztulásnak, ami a testedből való. A test indulata sokszor az igyekezeted, az adakozásod, nem mehet be, mert belőled való. Egyszer csak váratlanul elmondod a jócselekedeteidet, hogy mennyit adtam, mennyit látogattam. Testtől született test! Nem az a kérdés, hogy szerinted jó-e az, amit teszel. Az eredet a fontos. Ami belőled van, nem lehet jó, és nem mehet be Isten országába.

Kérd most az Urat, nagyon komolyan, mert látjátok, mi nem tudjuk szétválasztani. Isten Igéje kétélű éles kard, engedd, hogy szétválassza. Egy csendeshéten azt kérdezték, hogyan lehet szétválasztani? Megnézem, volt-e bennem ilyen megtérésem előtt? Ha volt, akkor test, onnan született. Volt-e bennem ez a kedvesség? A testtől született kedvességtől, attól a mézes-mázostól forog az ember gyomra. Mi olyan szerények, szelídek tudunk lenni, testtől születetten. Óemberi, válaszd már szét! Pontosság, rendesség, volt-e újjászületésed előtt? Ráébredtem, a legnagyobb rossz tulajdonságom a pontosságom mögött van. Ott vagyok kemény, ott bántom, ott sértem a másik embert.

Van-e egyáltalán új életem, ami azelőtt nem volt? Vajon, nem azt próbálom-e használni Isten országában, ami testtől született test? Nem mehet be! Isten nem használhatja az ügyességedet, a képességedet. Mindig nagyra lennél vele. Így mondja a Biblia: “Ne dicsekedjék Ôelőtte egy test sem.” A test mindig dicsekszik. “Ami Lélektől született, lélek az.”

Megtérésem után, édesanyám azt mondta rólam valakinek, hogy semmiben nem hallgat rám, nem tudom mi történt vele, – de soha így nem szeretett, mint most. Azt akarta, hogy továbbra is járjak a bálba, menjek szórakozni. Nagyon bántotta és megkérdezte, hogy már sehová nem mégy? – Nem. De megtapasztalta azt a szeretetet, ami Lélektől való volt, nem az enyém, és ez óriási különbség.

Soha ne használd a testtől született dolgokat Isten munkájában. Kérd az Urat, mutassa meg, mi az óemberi, mi az, amivel azelőtt dicsekedtél. És van-e egyáltalán valami, ami azelőtt soha nem volt? Milyen jó volna, ha a régiek elmúlnának, és újjá lehetne minden benned is.

Egyszer az újjászületéssel kapcsolatban a csirkekeltetésről beszéltem. A mag, ha belekerült, már elkezdődött az új élet, csak még a tojáshéjon belül van. 21 napig van belül ez az élet, de még nem született meg. Figyeljük meg magunkat, nem vagyok-e még a héjon belül? Valami már van, de még nem született meg.

Evangélizáció után egy lelkészfeleséggel beszélgettem, és mondtam, hogy vannak csipogó tojások. Ha valaki már keltetett csirkét, az tudja, hogy belül már csipog a csirke, él, de még nem kelt ki. Aztán jött hozzám a kis papné és mondta, hogy itt belül már úgy csipog. Milyen jó volna, ha már ti is éreznétek, mert akkor biztosan megszületik az új élet. Az volt az érdekes, hogy ez a papné 21 nap múlva jött csendeshétre, és ezzel lépett be, hogy elmult a 21 nap, meg fogok születni. – Nem vagy te csirke, mondtam neki. De ő számolta a napokat.

Tegnap az volt a kérdés, mimódon, hogyan megy be? Holnap kerül rá sor, hogy hogyan jön ki? Ez a probléma, ha bent van, hogy jön ki. Nem zápult-e be a tojásom? Ha csipog még él. Az Úr adná, hogy mielőbb megszülethessen az új élet.

Imádkozzunk!
Köszönjük Urunk, hogy a teremtéskor Szentlelked lebegett a vizek felett. Áldunk, hogy fölöttünk is itt vagy, és vigyázol reánk. Hadd áldjunk, hogy minden Szentlelked jelenlétében történik. Áldunk Urunk azokért, akikben már ott lehet ez az új élet, talán már régen. De áldunk azokért is, akik hittel kinyitották szívüket és beengedték a magot, az Igét. Áldunk azokért, akik már beszélnek Veled, akik elmondták az első hangos imádságot.

Urunk segíts, nehogy vétsünk az új élet ellen! Nehogy elrontsuk, amit már bennünk elkezdhettél! Kérünk, hogy akkor mozduljunk, amikor mondod, és akarod. Add meg, hogy kellő időben eljussunk a születéshez. Köszönjük, hogy ezért hoztál ide. Kérünk, hogy minden megtörténhessen, amit elterveztél, neved dicsőségére.
Ámen.