“… azért jöttem, hogy életük legyen.” János 10,10b

Igehirdetések szerzője: Trausch Liza
Szerkesztő: Borsós Róza
Nyomtatásban megjelent: 1999. májusElőző igehirdetés Következő igehirdetés

 
A BIBLIA ISMERT FÉRFIALAKJAI (2/5)

József


“A Jézus Krisztus születése pedig így volt: Mária, az Ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtatott a Szentlélektől. József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember volt, és nem akarta őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani. Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelent néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Szentlélektől van az. Szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert Ő szabadítja meg az Ő népét annak bűneiből. Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott volt a próféta által, aki így szól: Ímé a szűz fogan méhében és szül fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten.

József pedig az álomból felserkenvén úgy tett, amint az Úr angyala parancsolta néki, és feleségét magához vette. És nem ismerte őt míg meg nem szülte az ő elsőszülött fiát: és nevezte annak nevét Jézusnak.” Mt 1,18-25

“Mikor pedig Heródes meghalt, ímé az Úrnak angyala megjelent álomban Józsefnek Egyiptomban, mondván: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és eredj az Izráel földére, mert meghaltak, akik a gyermeket halálra keresték.

Ő pedig felkelvén, magához vette a gyermeket, és annak anyját, és elment Izráel földére. Mikor pedig hallotta, hogy Júdeában Arkhelaus uralkodik, Heródesnek, az ő atyjának helyén, nem mert oda menni, hanem, minthogy álomban megintetett, Galilea vidékeire tért. És oda jutván, lakozott Názáret nevű városban, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondottak, hogy názáretinek fog neveztetni.” Mt 2,19, 23


Imádkozzunk!
Köszönjük Úr Jézus, hogy erőszakkal soha nem törsz be emberi életekbe. Áldunk, hogy tőlünk is hívást vársz. Kérünk, könyörülj rajtunk, hogy teljesebben, egészen behívjunk az életünkbe. Köszönjük, hogy tudod, eddig mi történt bennünk. Kérünk, ajándékozz meg új élettel, neved dicsőségére.
Ámen.

József képében egy vőlegény áll előttünk. Nagyon nehéz lehetett ennek a vőlegénynek a dolga. Mária eljegyeztetett Józsefnek, aki boldog volt, szerette menyasszonyát. De mielőtt összeházasodtak volna, Mária viselősnek találtatott. Milyen tragikus dolog ez egy ember életében. Milyen rettenetes gondolatai, szenvedései lehettek Józsefnek, mielőtt az Úr beszélt vele.

Isten eszközei mindig nehéz dolgokon mennek keresztül. Milyen kimondhatatlan szégyen lehetett ez Máriára nézve. Manapság már nem az. De annakidején a legrettenetesebb szégyen volt, ami egy lánnyal történhetett. Ilyen súlyos dologgal kezdődött Mária életében az, hogy Isten őt eszközül használta. Hogy József valóban Isten eszköze lehetett, ilyen rettenetes szégyennel kezdődött.

Az Ige azt mondja: “Mivelhogy igaz ember volt, és nem akarta őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani.” József megoldást keresett. “Magában elgondolta”. Csak magában. A vérfolyásos asszony is azt mondta magában: “Ha csak ruháját illetem is, meggyógyulok.” (Mt 9,21). Nála is így kezdődött.

Szoktunk-e magunkban gondolkozni, és milyenek ezek a gondolatok? Minden dolog, minden probléma valahol itt kezdődik. Azért mondja az Ige: “Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.” (Péld 4,23). A szívem a belső lényem, aki érez, gondolkozik. Onnan indul ki minden cselekvés, azért olyan veszélyes a gondolat. A bűn is a gondolatban kezdődik. Az élet is onnan indul ki, de a halál is.

József gondolkozik, hogy mit tegyen. Eldönti magában, hogy elbocsátja Máriát. Ez a legjobb, ebből lesz a legkisebb szégyen. Jó volna, ha nem a gondolataink szerint cselekednénk. József engedi, hogy Isten beleszóljon a gondolataiba. Kész vagy-e engedni, hogy a Szentlélek beleszóljon a dolgaidba, mielőtt végrehajtanád, amit elgondoltál? Az Újszövetség első részében mennyire világos, hogy a Szentlélek ilyen módon szól bele az életükbe? Ezért mondja az Ige: “Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által.” (Zsid 1,1). Ne zavarjanak bennünket az álmok, látomások. Ebben az időben, amiben élünk, Isten az Ő Fia által szól. A testté lett Ige Jézus. Ne várjunk jelenéseket, csodákat, álmokat, hanem tudjuk azt, hogy ebben az időben Isten az Ő Igéje által szól. “Az én lábaimnak szövétneke a Te Igéd.” (Zsolt 119,105).

József álomban kap kijelentést, Isten így szólt bele a gondolataiba. Határozott parancsot kapott: “József, Dávidnak fia!” Amikor Isten beleszól a dolgaimba, megszólít. “Neveden hívtalak téged.” Isten úgy szól, hogy megértem, és tudom, hogy nekem mondja. “Ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Szentlélektől van az.” Tudjuk, hogy leginkább ezen botránkoznak emberek: mi az, hogy a Szentlélektől fogantatott? Tegnap Lukács evangéliumában olvastuk ugyanezt. Érdekes, hogy János evangéliuma is így kezdődik. Az újjászületéssel kapcsolatban mondja az Ige: “Valakik pedig befogadták Őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.” (Jn 1,12-13). Aki átélte, hogy benne az új élet a Szentlélektől fogantatott, annak többé nem érthetetlen és felfoghatatlan, ami Máriával történt. Ha új életed van, veled és velem ugyanaz történt.

Valaki elmondta, hogy amikor az agráregyetemre járt, azt tanították, hogy bizonyos rovarok szűz nemzéssel születnek. A tanársegédnő nagyon dühös volt, és azt mondta, hogy ez nem lehet, mert egyszer csak rájönnek, hogy bizonyos napkeleti mesék is igazak. Tehát a tudomány is eljutott oda, hogy ilyen lehet, és testileg is van. Akik valóban újjászülettek, azok maguk élték át: ez nem napkeleti mese, mert bennem is új élet kezdődött a Szentlélek által.

Lukács evangéliuma szerint, amikor az angyal megjelenti Máriának Jézus születését, csak ennyit kérdezett: “Mimódon lesz ez?” Mi lesz ennek az útja? Ha elolvasod az Igét, meglátod, hogy az ember ugyanígy születik újjá a Szentlélektől, romolhatatlan magból, Istennek Igéje által. Magvetés nélkül nincs születés. Emberi, testi élet sem születik magvetés nélkül, lelki élet sem. Az igehirdetés magvetés. Minden, ami Istentől van, egyféleképpen történik. Így születtem újjá, hogy egyszer belehullott a szívembe a romolhatatlan mag. A magvetés, az igehirdetés csak akkor lesz új életté, ha a Szentlélek ereje árnyékoz meg. Aki átélte, annak már ez nem gond. Számodra sem lehetetlen már, ha bennem lehetséges volt. Már mozdul a szívedben az új élet, új gondolatok, érzések, amire tudod: ez nem én vagyok.

Így értsük meg Jézus születésénél a Mária-problémát: “A Szentlélek száll tereád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged.” (Lk 1,35). Amit Isten lelkileg megtesz, hogyne tudná testileg is megtenni. Mária csak egy üres edény, és az ember is csak az. Mária azt mondja: “Imhol az Úrnak szolgálója, legyen nékem a Te beszéded szerint.” (Lk 1,38).

József megtudja mindezt. Nem lehetett könnyű a számára, hogy ő most nem olyan fontos személy már. Egyetlen valami, amiért József Isten eszköze lehet: az engedelmessége. Magához fogadja Máriát. Az angyal elmondja: “József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Szentlélektől van az.” Azt is elmondja előre, ami következik: Szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert Ő szabadítja meg az Ő népét annak bűneiből.”

Egyetlen dolgot vár az Úr Józseftől: engedelmességet. Ha eszköz akarsz lenni az Úr munkájában, tőled is a lépésről-lépésre való engedelmességet várja az Úr. A csodának benned való feltétele: az engedelmesség. József megtette, amit várt tőle az Úr. És valóság lett, amit az Ige így mond: “Szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak.”

József cselekedni kezd. Szeretném, ha megértenétek: a férfinak ez volna a küldetése. A házasságban és a családi életben a férfi kap vezetést, és az asszony engedelmeskedik. Sajnos nagyon sokszor a férfi úgy viselkedik a családban mint felelőtlen felelős. A bűnbeesésnél Isten Ádámmal beszélt. Neki mondta Isten: “A kert minden fájáról bátran egyél. De a jó és gonosz tudásának fájáról ne egyél!” (1Móz 2,16-17). Éva volt, aki megtette. Nem tudom, elmondta-e Ádám Évának, amit az Úr mondott? Úgy gondolom, biztosan. A felelősséget mégis át akarta hárítani az asszonyra. Olyan sokszor elmondom férfiaknak, hogy vigyázzanak, az asszony boldogan engedelmeskedne, – ha volna kinek. Ha tudná, hogy a férfi Istentől veszi azt, amit mond. Ha érezné, hogy amit mond, abban erő van. Nemcsak kitalál dolgokat. Nem össze-vissza vezeti azt a szegény házasság-hajót, hanem tudná: következetes, világos, Istentől való vezetettség van mögötte.

Az asszonynak már leány korában az a vágya: csak találnék valakit, akire rábízhatnám magamat, aki, ha valamit mond, tudnám, honnan veszi. Nézz most szembe vele: mi az, ami nálatok nem jó a családban? Mária hordozta a gyermeket, mégis alávettetett a férjének. József mondta, hova menjenek, Mária engedelmeskedett. Nálatok az a baj, hogy nincs vezetés. Réges-régen kiesett a kezedből. Nem az asszony a hibás, te vagy a felelőtlen felelős! Te vitted bele olyan dolgokba, amiknek nem lett jó vége. Azért nem tudja már rád bízni magát. Amikor asszonyokkal beszélgetek, látom, itt van a baj, hogy a férfi elvesztette a vezetést, és ezzel a tekintélyét is. Kell, hogy József példakép legyen ebben. Istentől kapta a kijelentést, és az asszony engedemeskedett neki.

Már csak Józsefről van szó, amikor valahová mennek, vagy nem mennek. Józsefről, és a gyermekről. József mindent a gyermekért tesz, – Jézusért. Ha olyan férfi leszel, aki mindent az Úr Jézusért tesz, figyeld meg, az asszony kénytelen lesz engedelmeskedni.

Volt egy tanárnő ismerősöm, aki hitre jutott. Rettenetes osztálya volt, 13-14 éves fiúkat tanított, akik nem voltak hajlandók engedelmeskedni. Következő évben beszéltem a fiúkkal, akik elmondták, hogy nem tudjuk miért, bizonyos idő óta engedelmeskedni kell a tanárnőnek. Az az idő volt, amikor hitre jutott. Tekintélye volt szavának, Isten állt mögötte, mert Jézusért tette, amit tett. Nem ő volt már a középpont. Józsefnek sem őmaga volt, nem is az asszony, hanem a gyermek Jézus. Az új életért tett már mindent.

Milyen jó volna, ha vezetett emberré válhatnál ezen a héten, aki mindent az Úrért tesz, az Ő dolgáért, ügyéért, országáért. József tudta, hova kell menni, mikor kell menni. Józsefnek azt mondja az Úr: “Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját.” Nem a te gyermekedről van szó, Isten gyermekéről, akiért, aki által, és akire nézve vannak mindenek. Ha ez lesz életed középpontja, a saját magatok kicsi dolgai is elrendeződnek majd.

Azt mondja az Ige: “József pedig az álomból felserkenve, úgy tett, amint az Úr parancsolta néki, a feleségét magához vette.” Jön még egy nagyon komoly mondat, amit szeretnék a férfi testvéreknek a szívére helyezni. Igy folytatja az Ige: “És nem ismeré őt, míg meg nem szülé az ő elsőszülött fiát, és nevezé annak nevét Jézusnak.” Ennek a férfiúnak a szexuális élete alá volt rendelve Isten akaratának. Sokszor úgy érzem, minden, amiért a testvéreket nem tiszteli a feleség, azért van, mert érzi, hogy férje egy szolga. Az igazi szabadság az, ami a József szabadsága volt. Isten szerint élte a házaséletet. Szabad volt ezen a vonalon. Nem könnyű dolog: József magához vette Máriát és nem ismerte. Nem volt vele kapcsolatban addig, amíg Isten nem akarta. Úgy gondolom, hogy a legveszedelmesebb ponton érinti most a testvéreket az Ige. Amíg ezen a ponton szolga vagy, addig nem fog tisztelni az asszony sem. Addig nem tudod vezetni a családot. Olyan rettenetes, amikor egy asszony látja, hogy a férje testének nyomorult szolgája. Nem tud megállni, mert ezen a vonalon nem szabad.

Nagyon sok vonalon valóban enged a férfi a Szentléleknek. És ezen a vonalon?- József nem ismerte Máriát, amíg meg nem szülte elsőszülött fiát. “És nevezé annak nevét Jézusnak.” Szeretném az örömhírt mondani: Jézus Szabadító! Minden vonalon, a test, a szex vonalán is! Ismered-e Jézust, mint Szabadítót? Vajon életedben ez a neve?

Aztán megszületett a gyermek. Milyen mérhetetlen öröme van annak, akiben már megszülethetett Jézus a Szentlélek által. Az ember alig tudja magában tartani ezt az új örömöt. Kinyitom a Bibliám, és úgy szól rajta keresztül Isten, ahogyan addig soha. Pontosan a problémámba szól bele. De ehhez a József engedelmessége szükséges.

Aztán elmondja még az Ige: “Mikor pedig Heródes meghalt, ímé az Úrnak angyala álomban megjelent Józsefnek Egyiptomban, mondván: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és eredj az Izráel földére, mert meghaltak, akik a gyermeket halálra keresik.” Minden Jézus körül forog, az új életed körül, amire annak ott belül szüksége van. Ahova mennie kell, oda fogsz menni. Nikodémusnak mondja Jézus, amikor az újjászületésről beszél: “A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jő és hová megy: így van mindenki, aki Lélektől született.” (Jn 3,8). Az a nagy örömöd lesz, hogy belülről vezet valaki. Nem is tudod, hogy miért kell oda menni, mint ahogy József sem tudta, miért kell visszamennie, de engedelmeskedik.

A szél fú, ahová akar, csak a zúgását hallod. Lélektől születtél már, vezethet már a Lélek? Ha nem tudod hová mész, akkor is vezethet? Ha az eszed teljesen ellene mond, akkor is? Józsefnek az esze teljesen ellent mondhatott, amikor hallotta: “Eredj az Izráel földére, mert meghaltak, akik a gyermeket halálra keresik.” József valóban elindul Izráel felé, és ott újra más parancsot kap. “Minthogy álomban megintetett, Galilea vidékeire tért.” Az Istentől vezetett élet minden helyzetben, minden körülmények között engedelmeskedik.

Ha Jézus benned él, Istentől vezetett emberré leszel, és egy dolgod van: hogy engedelmeskedj. Azt mondja az Ige: “Minthogy álomban megintetett, Galilea vidékeire tért. És oda jutván, lakozott Názáret nevű városban, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondottak.” Látjuk, hogy a vezetés együtt munkálkodik az írott Igével. Ahol a vezetés ellene mond az Igének, ott idegen lélek vezet. Vigyázz, Isten Lelke vezetése mindig egyet mond az Igével!

Beteljesedik, “amit a próféták mondottak, hogy názáretinek fog neveztetni.” József engedelmesen megy, ahogyan Isten vezeti. Kezdődik a próbák élete. Benned ezen a héten az igehirdetés nyomán megszülethet az új élet, ha a Szentlélek ereje árnyékoz meg téged. És akkor úgy mehetsz el innen, mint aki figyel Isten Lelkének vezetésére, és mint aki mindenben engedelmeskedik Neki.

Imádkozzunk!
Uram, mindig csak addig engedelmeskedünk Neked, amíg látjuk, hogy mi történik. Könyörülj most rajtunk, hogy a meg nem érthető, fel nem fogható megtörténhessen velünk, hogy újjászületett emberként mehessünk el innen. Kérünk, beszélj hozzánk, Szentlelked hadd árnyékozzon meg minket. Köszönjük, hogy Lelked véghezviheti: elvesz belőlünk minden nemakarást, ellenállást, és megtörténhetik a világ legnagyobb csodája. Kérlek, cselekedd meg velünk, üdvösségünkre, és neved dicsőségére.
Ámen.