Csendes napok üzenete

Igehirdetések szerzője: Trausch Liza
Szerkesztő: Borsós Róza
Nyomtatásban megjelent: 1997. februárElőző igehirdetés Következő igehirdetés

 

Csillag


“Amikor pedig megszületik Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletrol bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván: Hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az o csillagát napkeleten és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk néki. Heródes király pedig ezt hallván megháborodott és vele együtt az egész Jeruzsálem. És egybegyujtve minden fopapot és a nép írástudóit, tudakozódik tolük, hol kell a Krisztusnak megszületnie? Azok pedig mondának néki: A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: És te Betlehem, Júdának földje, semmivel sem vagy kisebb Júda fejedelmi városai között: mert beloled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izráelt. Ekkor Heródes titkon hívatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakozván tolük a csillag megjelenésének idejét. És elküldvén oket Betlehembe, monda nékik: Elmenvén, szorgalmatosan kérdezosködjetek a gyermek felol, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek néki. Ok pedig a király beszédét meghallván, elindultak. És ímé a csillag, amelyet napkeleten láttak, elottük megy mind addig, amíg odaérvén, megállott a hely fölött, ahol a gyermek volt. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. És bemenvén a házba, ott találták a gyermeket anyjával, Máriával; és leborulván, tisztességet tettek néki és kincseiket kitárván, ajándékokat adtak néki: aranyat, tömjént és mirhát.” Mt 2,1-11


Hadd adjunk hálát Uram hogy itt lehetünk. Köszönjük azt a csodát, hogy elhoztál ide és hogy szólni kívánsz hozzánk. Áldj meg, hogy érthessük szavadat, kérünk adj fület a hallásra, szívet a befogadásra. Áldd meg így az együttlétünket. Segíts, hogy ne csak halljuk, hanem igazán befogadjuk az Igét és bennünk éljen.
Ámen.

Az újév utáni hétnek a legcsodálatosabb ünnepe az epifániász, magyarul úgy mondjuk: megjelenés. Karácsony egyik Igéje: “Megjelent az Isten idvezíto kegyelme minden embernek.” (Tit 2,11). Ezt megtudják a pásztorok, nekik is megjelentetik, akik a legegyszerubb, a legmegvetettebb emberek a földön. Aztán a bölcseknek, a legtudósabb, a leghíresebb embereknek is megjelenti Isten.

Tulajdonképpen errol beszél most az Ige, hogy Isten a napkeleti bölcseken keresztül megjelenteti: megszületett a király. A pásztorok még csak valamit tudtak, a bölcsek már fogalmaznak és epifániásznak ez az üzenete: Isten megjelent! Ez a csodálatos ünnep hatodikán lesz és gondoljatok majd arra, hogy ez az az ünnep, amikor Isten üdvözíto üdvterve megjelentetett minden embernek. Zsidóknak, pogányoknak is, nemcsak nyugaton, keleten is. Istennek volt módja és eszköze, hogy ott is megjelentse. Még Heródesnek is. Olyan nagyon jó, hogy hozzá mondhatjuk, még nekünk is. Pál így mondja: utoljára mintegy idétlennek, nekem is megjelent. Milyen jó volna most mondani: nekem is.

Ennek az ünnepnek a fényében szeretnénk beszélni arról, amit Isten üzent most, mégpedig a Dániel könyvébol olvasom az Igét, “Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége és akik sokakat az igazságra visznek, mint a csillagok, örökkön-örökké.” (Dán 12,3). Nem tudom a testvéreknek van-e fogalma arról, milyen sötétedo éjszakában élünk. Egyre sötétebb van. Mennyi minden van, ami félelemmel tölt el. Hány ember kérdezte 1988-ban, hogy Istenem, mi lesz? Mi lesz velünk ebben az évben, mi minden vár ránk az egyre sötétedo világban.

Persze vannak ebben a sötétedo világban, – sajnos, hogy vannak, – olyan lidércfények, amiktol még kevésbé lehet eligazodni. Az anyagi jólétnek a lidércfényei is vonzanak, egyre több pénzünk lesz, egyre jobb módban élünk, egyre magasabb lesz az életszínvonal és emberek mennek a lidércfények után.

A másik ilyen lidércfény a tudomány. Ki gondolta 20-30 évvel ezelott, hogy mi minden lehetséges lesz. Sokszor mikor hallom, hogy milyen egyszeru lesz minden, hogy lehet kiszámítani ezt is, azt is; fájdalom nélkül lesz a szülés, meg sok-sok minden, – vigyázz, a tudománynak a fénye nem igazi csillag, lidércfény. Micsoda mámorosító lidércfényekkel égnek itt-ott, amott az élvezetek. Nem tudom látjátok-e, hogy mennyire becsapnak embereket. A mámor, a pillanatnyi élvezet. Gondoljunk az alkohol orületére, az emberek az önkívületi állapotokat keresik. Terjed a kábítószer ebben az országban is. Csupa olyan lidércfény, ami után futnak emberek.

Olyan megdöbbento volt, amikor olvastam Júdás levelében: “tévelygo csillagok, kiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre.” (Jud 13). Van lelki lidércfény, lelki mámor, tévtanítások, rajongás, mindenféle élvezet ezen a vonalon. Tévelygo csillagok! Egy csomó embert vonnak maguk után. Nagyon vigyázz, mert egyre több lesz. A Biblia az ördögrol így mondja, “a farka után vonszá az ég csillagainak harmadrészét”. (Jel 12,4). Jaj testvér vigyázz, hova visz az út? Az utad, amire talán azt hitted, hogy jó út és a vége veszedelemre meno út. Suru sötét van mindenfelé lelki vonalon is, testi vonalon is. Isten Igéje világosan megmondja, egyre sötétedo éjszakában élünk.

Ha ez a kérdés benned: mi lesz velünk, talán így is, hogy mi lesz velem, akkor olyan jó felnézni az Istentol rendelt karácsonyi csillagra, azt mondja, hogy “Én vagyok…ama fényes hajnali csillag.” (Jel 22,16). Van csillagunk, nem kellenek a lidércfények, sem a sötétség csillagai. Nem tudom karácsonykor örülsz-e annak az Igének, ami már Mózes könyvében megíratott, hogy “Csillag származik Jákóbból.” “Látom ot, de nem most, nézem ot, de nem közel”, mondja Bálám. (4Móz 25,17). Ezer évek távlatából látta és nézte és ilyen közelrol nem látod, hogy csillag támadt? Milyen csodálatos volt akkor Betlehemben, ott már igaz volt, hogy “az értelmesek fénylenek.” Ki az értelmes? Aki hallgat Isten szavára. Az értelmes pásztorok mikor visszamentek Jézus jászola mellol, már csillagok voltak, már mondták, már hirdették, elhíresztelték mindenütt, már ragyogtak.

Ezek a bölcsek, akik szintén elindultak keresni a csillagot, – eltévedtek útközben, de mégis amikor újra meglátták az égen az o vezércsillagukat, így mondja az Ige, hogy “nagy örömmel örvendeztek.” És mikor megállt a hely fölött, ahol Jézus volt, ok is már úgy mentek tovább, mint akik csillagokká lettek. Más úton mentek már vissza, az o útjuk már a csillagok útja volt. Isten vezette oket.

Egy gyermek evangelizáción gyerekeket kérdeztek meg: láttatok-e már csillagot? Hogyne láttunk volna, de mennyit. Jó-jó, de láttatok-e már csillagot a földön? Akkor elmondta az illeto, ha fölnézünk éjszaka az égboltra, akkor látjuk a csillagokat. De ha Isten lenéz a földre, O is látja a nagy sötétséget, sokkal jobban, mint ahogy mi látjuk és benne itt-ott csillagokat. “Kik között fényletek, mint csillagok e világon.” Vajon téged csillagnak lát? Vagy beleveszel a sötétbe? Vajon most úgy látna minket, hogy itt csillag-gyulés van? Egy csomó csillag van együtt? Az volt a címe annak a szolgálatnak: Csillagos föld. Nagy öröm, hogy ebben a mérhetetlen éjszakában vannak Istennek világító, ragyogó csillagai.

Betlehemben felkelt a Hajnalcsillag, milyen csodálatos volt, mikor aztán elindult, a nyomában mindenütt a fény. Amerre járt gyógyulások, szabadulások, bunbocsánat, öröm. Gondoljátok el, hogy három éven keresztül járt ez a Csillag, mindenütt fényt szórva maga körül. Figyelted-e egyszer már igazán az életét? Az Isten szeretete ragyogott be mindent. Mert ez a Csillag az Isten testet öltött szeretete ezen a földön, amire minden ember vágyik. Mikor elment egymaga imádkozni, a tanítványok utána mentek és azt mondották: mindenki téged keres! Mindenki Ot keresi. Hiszed ezt? A legsúlyosabb bunökben levo emberek is Ot keresik.

Tudjátok, hogy egyre ragyogóbb lett ez a Csillag. A legragyogóbb ott a kereszten. Ott már nem lehet ránézni. Elfordítjuk arcunkat. Olyan csodálatos az a megostorozott, töviskoronás véres Csillag. Láttad-e ot? A legfényesebb az a Csillag. És aztán, – eltunik? Mi lesz a Csillaggal? Ézsaiást olvastuk karácsony elott. Így mondja az Ige: “Az Úr akarta ot megrontani betegség által, hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát és napjait meghosszabbítja és az Úr akarata az o keze által jó szerencsés lesz. Azért részt osztok néki a nagyokkal és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivelhogy életét halálra adta és a bunösök közé számláltatott” (Ézs 53,10,12). Értjük? – magot lát. Az O halála magvetés volt. Értheto számotokra mit jelent, hogy “napjait meghosszabbítja”? Az O élete hosszabbodik meg az Övéiben.

Egyszer valaki azt mondta: nagyon rossz, hogy a Biblia egyik könyvét Apostolok Cselekedetének hívják. Az nem az apostolok, hanem Jézus cselekedete. Az O meghosszabbított élete. Látjátok magot lát, sok kicsi csillag lesz. Az O halálán keresztül, – Betlehemben már a születésén keresztül Aztán ott volt a tizenketto, ők is az O életének a folytatása. Aztán a hetven tanítvány, majd pünkösdkor a háromezer, aztán az ötezer. Ki számlálhatja meg a csillagokat? Olyan nagyon érdekes igéket találtam a csillagokkal kapcsolatban. A Biblia így mondja, az Isten tudja azoknak számát. Ezt mondja, hogy a számukat ismeri, Szám szerint, névszerint ismeri a csillagokat, Téged is, – ha az vagy. Még mi is névvel nevezzük az ég csillagait, hát akkor Isten a földön levo csillagokat akik az O Fia életének meghosszabbítói. Ugyanaz a lélek, ugyanaz a szeretet, ugyanaz az indulat.

Sok kicsi csillag. Ha lenéz az Úr a földre, lát-e most engem? Kérdezd meg az Úrtól, – Istenem, ragyogok én? Csillag vagyok igazán? Látsz engem? Az egyetlen dolgod 1988-ban – fényleni. Más dolgod ezen a földön nincs! Ebben az éjszakában más dolgod nincs, minthogy ragyogj, fényes csillag légy. Tudjátok mit jelent ez, hogy fényleni? Egészen másnak lenni, mint a többi, mint a sötétség körülöttem. Ha belemosódtál a sötétségbe, ha úgy gondolkozol, mint a körülötted élo emberek, ha nem csodálkozik senki rajtad, – emlékszem a hívo életem elején minden munkatársam, akivel együtt voltam folyton kérdezték: maga most miért nem jön el, miért csinálja ezt?

Egy foigazgatói látogatásnál odahívott a látogató tanár a folyosó egyik sarkába és azt mondta: kartársno, ezt most nem kell mondani, hogy maga hisz Jézusban, errol hallgatni kell. Azt mondottam: az én Bibliámban az van, hogy “Aki vallást tesz rólam az emberek elott, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám elott.” (Mt 10,32). Azt mondta, hogy o is hívo. És a maga Bibliájában ez nincs benne? A te Bibliádban benne van? Lehet hogy nem szóval kell fényleni, lehet hogy élettel és valósággal. Így mondja a Biblia a csillagokról: “Életnek beszédét tartván elébük.” (Fil 2,16). És akkor mindig újra fognak csodálkozni. Mindig félek, ha körülöttem megszunik a csodálkozás. Valahol belekeveredtem a sötétségbe, hogy nem veszik észre, hogy egészen más? Egy dolgod van ebben a sötétedo éjszakában, egyre jobban, egyre vakítóbban, egyre kibírhatatlanabbul ragyogj!

Jézus halálának mi vagyunk a gyümölcse. Azon keresztül nyertünk csillag-életet. Ki számlálhatja meg a csillagokat? – kérdezi az Ige. Milyen jó, hogy már nem lehet megszámlálni, mert nem háromezer, vagy ötezer. Millió-millió csillag! Köztük vagy?

Jó most komolyan szembenézni Istennek ezzel az üzenetével, hogy ebben a sötétedo világban csillagnak szánt téged. Az értelmesek fénylenek! Vagy-e annyira értelmes? Nem e világ szerint. Mert lehet, hogy sok mindent el fogsz veszíteni és azt mondják rád, hogy bolond. Isten pedig azt mondja, végre értelmes, mer fényleni. Így mondta Igénk: “Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok, örökkön örökké.” Az igazság maga Jézus. Akik sokakat az igazságra visznek. Jó volna, ha olyan csillag volnál, aki csak odáig vezet, Jézusig. Aztán már talán megvan a következo ember, akit vezetni kell. Hogy sokakat vezethess.

Jó volna, ha ez lenne a programod a következo évre: Uram úgy szeretnék nagyon sokakat Hozzád vezetni. Úgy szeretnék az életemmel, szavaimmal, békességemmel, az örömömmel embereket Jézushoz vezetni. Mert látjátok minél jobban sötétebb lesz az éjszaka, annál inkább kérdezik, nem aggódsz, nem félsz, nem gondolkozol, hogy mi lesz? Azt mondottuk, az öröm “de öröm”, mindennel szemben. Minél lehetetlenebb a helyzet körülöttünk, annál nagyobb az öröm és annál fényesebb a csillag.

Azt mondja az Ige: az értelmesek fénylenek, más helyen pedig azt mondja a Fil 2,11: “Legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplotlen gyermekei, az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon.”

Van egy nagyon komoly mondanivalója az Igének, amikor azt mondja, hogy még az o csillagai sem tiszták elotte. Jaj de nagy baj, ha a csillagok nem tiszták. Ha egyszer homályosak lesznek. Ha már nem ragyognak igazán. Ha úgy gondolnak vissza az elso idokre, hogy milyen boldog voltam akkor. Azt mondta valaki, akkor nem tudtam nem mondani, mindenkinek mondani kellett. Úton-útfélen Jézusról beszéltem. Jaj ha olyan csillag vagy, aki már nem tiszta. Nagyon megdöbbento ez, hogy még az o csillagai sem tiszták. Talán ti is olvastátok, hogy “Akiben megvan ez a reménység Oiránta, az mind megtisztítja önmagát, amiképpen O is tiszta.” (1Jn 3,3).

Nagyon szeretném, ha ebben az elottünk levo idoben kérdeznéd az Urat, hogy hol szennyezodött be az életed? Hol vagyok aggódással, félelemmel, nyugtalansággal tele, hol kellene megtisztítani magamat most újra és egészen?

Isten Igéje azt mondja az O csillagairól, hogy az O jobb kezében tartja a hét csillagot. Na ne félj, hogy csak hét. A hét a teljesség száma. A csillagok teljessége az O jobb kezében. Ameddig az O kezében vagy, addig fénylesz, mint a csillag. Mindenki azt a munkaeszközt tartja a jobb kezében, amivel dolgozik. A jobb kezében vagy? Bármikor tud használni? Attól fényesedik a csillag, ha mindig használatban van. A napokban beszélgettünk a csillagokról, valaki azt mondta: könnyu azoknak, akik szolgálnak. Mert azok egyre jobban és egyre közelebb kerülnek az Úrhoz. Megkérdeztem, – mi akadályozz abban, hogy az Úr jobb kezében légy? Ha most egészen odaadnád az életed félelem nélkül, akkor 1988-ban sokkal jobban használhatna. Nem csúsznál ki a kezébol, nem félnél attól, hogy mibe kerül ez nekem.

Valaki így mondta nemrégen, – odaadnám az életemet, de mibe kerül ez nekem? Testvér, – mindenbe! De “Az Úr néked annál sokkal többet adhat.” (2Krón 25,9). Ne félts semmit, Isten szorzószámai harminc, hatvan és százannyi. Jó volna ha tudnád azt, bátran odaadhatom, mert Isten mindig boségesen kipótolja minden szükségemet a következo évben is.

Ha nem vagy még a csillaga, engedd, hogy azzá tehessen. Nagy szükség van ebben a sötét éjszakában csillagokra. Budapest ostroma alatt voltak csillagok a pincékben és emberek mentek oda hozzájuk és kérdezték: mit olvasol a Bibliából? Ha nyomorúság vár ránk ebben az évben, nagyon nagy szükség lesz a csillagokra

Vajon leszel-e csillag? Mondod-e, Uram az életem sem drága nékem, csak hogy megfussam a futásomat. Nem olcsó dolog csillagnak lenni. Az Istennek ez a programja számunkra erre az évre: fényleni, fényleni, fényleni.

Imádkozzunk:
Tudom Uram, hogy az ördög mindent megtesz, hogy ne legyek csillag. Nemcsak velem, hanem minden gyermekeddel kapcsolatban. Könyörülj rajtunk! Azt ígérted, hogy aki elkezdted bennünk a jó dolgot, el is végzed. Szeretnénk benned bízni. Úr Jézus könyörülj rajtunk, hogy teljes szívünkbol lehessünk sokkal értelmesebbek mint eddig. Tedd a sok kicsi csillagodat áldássá a maga helyén, hogy neved dicsoíttessék. Hogy sokakat vezessünk Hozzád ebben az évben. Hadd legyen 1988 sok embernek az újjászületésének napja majd. Hadd lehessünk olyan emberek, akik részt vesznek ebben a munkában. Magasztalunk Uram az elmúlt évekért, köszönjük, hogy megismerhettünk és köszönjük az elottünk lévo évet minden csodájával együtt. Kérlek áldj meg minket, hogy igazán azzá lehessünk, aminek szeretnél látni ebben az egyre sötétedo és veszedelmébe rohanó világban. Köszönöm, hogy hallod a kérésünket. Ha csak egy valaki van, aki velem együtt szívbol kérte, tudom, hogy meghallgattál.
Ámen.

1988. január 3