“Látni akarjuk a Jézust” János 12,20

Igehirdetések szerzője: Trausch Liza
Szerkesztő: Borsós Róza
Nyomtatásban megjelent: 1995. novemberElőző igehirdetés Következő igehirdetés

 

Jöttél vagy hoztak?


“És hajóra szállva átkelt és ment a maga városába. És ímé hoztak hozzá egy ágyban fekvo gutaütött embert. És látva Jézus azoknak hitét, monda a gutaütöttnek: Bízzál fiam! Megbocsáttattak néked a te bûneid. És ímé némelyek az írástudók közül mondának magukban: Ez káromlást szól. És Jézus látva azÔgondolataikat, monda: Miért gondoltok gonoszt a ti szívetekben? Mert mi könnyebb, ezt mondani-é: Megbocsáttattak néked a te bûneid; vagy ezt mondani: Kelj föl és járj?
Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma a földön a bûnöket megbocsátani (ekkor monda a gutaütöttnek): Kelj föl, vedd a te ágyadat és eredj haza. És az felkelvén hazament. A sokaság pedig ezt látván, elálmélkodék és dicsőíté az Istent, hogy ilyen hatalmat adott az embereknek.” Máté 9,1-8Látjuk azokat, akik Jézushoz jöttek, és látjuk azt akit hoztak. Mert azt mondja az Ige, hogy voltak akik jöttek, és volt egy ember akit hoztak. Jó volna megállapítani jöttél, vagy téged is hoztak?

Két személyt szeretnénk megfigyelni, Jézust magát, akiről azt mondja az Ige, hogy Jézus látta a hitet. Úgy szeretem azért az Urat, hogy a legkisebb hitet is meglátja, ami bennünk van. Olyan szeme van, hogy azonnal észreveszi a hitet.

Mi olyan sok mindent nem látunk meg, de a szakértő szem azonnal meglátja. Mert a szakértő másként lát, és másképp hall. Egy orvos mondta a múltkor valakinek baj van a szívével. A lélegzetérol hallotta.

Most idejöttünk a szakértő elé, a lélekszakértő elé, hogy megvizsgáljon bennünket. Így mondja az Igénk az elején, hogy látván azoknak hitét.” Olyan nagy dolog, hogyÔígy néz és így lát, mert nemcsak a bajt látja, a jót is látja. Hálás vagyok az Úrnak, amikor olvasom a Jelenések könyvében a leveleket a különféle gyülekezetekhez, hogy mindegyikben látja a jót is. Nem olyan kritikus szeme van mint nekünk, amelyik azonnal előpiszkálja a másikból a rosszat.

Jézus látta a hitet, és szeretném mondani, hogy benned is látja, ha nagyon pici is. Van egy szempár amelyik látja azoknak a hitét akik cselekeszenek. Kérdezem elhoztad a gutaütöttet? Vagy már nem volt hozzá hited? Lehet hogy sok mindenkinek kellene még itt lenni, akit nekünk kellett volna elhozni.

Az imádságaidban viszed-e még a gutaütöttet Isten elé, vagy valahol letetted útközben? Testvér hozod ot, hoztad ot? Nem az a baj, hogy azért nincs itt, mert te nem hoztad? Hogy nem volt már hozzá hited?

Mit látott még az Úr Jézus szeme, ez a csodálatos, itt is jelenlevo szem, az egyetlen igazán jól látó szem? Azt is látta, hogy a gutaütött nem volt képes semmire. Mi nagyon sokszor vagyunk úgy, mintha gutaütöttek lennénk, hogy nem tudom megtenni, amit kellene. Jézus elott nem lehet szimulálni. Ez a gutaütött igazán semmit sem tudott megtenni. Jézus ezt látta. De azt is tudja, mi az amit nem akarok megtenni, és mi az amit igazán nem tudok.

Nem tudom hogy életed valamely területén nem vagy-e ilyen gutaütött, nem mondod-e, hogy nem tudok, százszor megpróbáltam Uram igazán akarok de nem tudok.

Olyan jó ez, hogy azt a pontot, ahol ezerszer nem megy, ez a szempár látja. És azt is pontosan tudja, hol a hiba. Olyan orvossal állunk szemben, akinek nem kell velünk kísérleteznie, akinek nem kell tovább küldenie minket mindenféle szakvizsgálatra, hogy megtudja hol van a baj. Olyan orvos elott állunk, aki csak reád néz és tud mindent.

Mindenki mást várt volna, hogy mond az Úr majd ennek a gutaütöttnek. Látod neked is ezt mondja azon a ponton ahol tehetetlen vagy: Bízzál fiam! Megbocsáttattak néked a te bûneid.” Mi tesz tehetetlenné? A bûn!Ôpontosan tudja. Valld be a tisztátalan kívánságaidat, az anyagiasságodat, a hiúságodat, a dicsvágyadat, és halld az Úr szavát: meg vannak bocsátva a te bûneid.”

A 4. vers újra azt mondja: látva azÔgondolataikat.” Kikét? A farizeusokét. Jézus a farizeusokat is jól látta, azokat akik úgy gondolják, hogy mindent tudnak. Akik Jézust is vizsgálják. Az a megrázó dolog, hogy a farizeusok tulajdonképpen Jézust vizsgálgatják. Azt mondották, hogy nem, nem lehet a Megváltó, hiszen káromlást szól. Kicsoda bocsáthatja meg a bûnöket? Csak az Isten!

Nem tudom valaha megértettétek-e ezeket a farizeusokat, hogy milyen nehéz volt nekik hinni. Mert Jézus nem volt olyan, mint amilyennek várták. Jézus keresztüllépett mindenen ami törvény, ami szabály, ami rend volt addig. Jön valaki, aki fölébe helyezi magát a törvénynek. Megmondatott a régieknek…én pedig azt mondom néktek.” (Máté 5,21-22.) Én! Egyes szám elso személyben beszél. Van bátorsága így mondani. Ez a hamis prófétáknak volt az ismertetojele.

Ha Jézus azt mondta volna: Az Úr bocsássa meg a bûneidet, de hogy így kimondja: megbocsáttattak néked a te bûneid… Mit képzel ez magáról, kicsoda ez? Nem tudom érzitek, végig tele lehettek botránkozással. Fölébe helyezi magát a legnagyobbaknak. Hát kinek képzeled te magadat? Ábrahám látta a te napodat? Nagyobb vagy-e a mi atyánknál, Ábrahámnál? Mózessel szembe helyezed magadat? Kicsoda vagy te? Ez vagy káromlást szól, vagy maga az Isten. Jogokat vindikál magának, amit csak Isten tehet. bûnt megbocsátani, megváltoztatni dolgokat, szombat napot megszegni?

Jézus mond itt egy szót, és úgy szeretném, ha haza vinnénk magunkkal, ez az utolsó szó a mai napon. Így mondja az Igénk nagyon élesen, nagyon világosan: Hogy megtudjátok, hogy az Emberfiának van hatalma.” Ezt megtudhatod abból, hogy Jézus Krisztus nemcsak beszél, hanem cselekszik is. A cselekedetei igazolják szavait. Nézd azt az egészen hihetetlen magabiztosságot, azt az egyes szám elso személyt.

Nézd még az ördögök is engednek néki, engednek a tisztátalan lelkek, a betegség, a természeti világ, a szelek, a tenger, a kenyér és azt kérdezik: kicsoda ez!?

Ma szeretném, ha mélyen a szívedben maradna ez a két szó: van hatalma,” és úgy mennél innen haza, mint aki együtt megy valakivel, akinek hatalma van. Van hatalma fölöttem, a mozdulatlan gutaütött életem felett, van hatalma arra, hogy gyógyítson, van hatalma az enyéim felett, a felett a gyerek felett, aki felett senkinek nincs hatalma. Az Emberfiának van hatalma a férjem fölött aki iszik, a munkatársaim fölött, a pénz fölött, az anyagiak fölött Valaki van itt, akinek van hatalma.

O mondja most neked és nekem: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat és menj haza!” Testvér azt ami soha nem ment eddig és soha nem sikerült, kezd el hit által.

Az az ember elment. El tudott menni. Te is tudsz majd engedelmeskedni, szeretni, szolgálni, megalázkodni. Akarod? Ezen az egyen múlik minden, mert Jézusnak nincs hatalma a te nem-akarásod fölött. Mert ezt a szabadságot Isten az embernek adta. Ha akarod, meggyógyíthatsz engem. Akarsz-e meggyógyulni? Mert akkor néked mondom az Isten Igéje alapján: Kelj fel!” vedd fel azt ami eddig soha nem ment és járj!

Nézd a sokaságot ezeket is látta Jézus. A sokaság pedig ezt látván elálmélkodék, és dicsőíté az Istent, hogy ilyen hatalmat adott az embereknek.” Hát ennyit értettek? Hát nem az embereknek adottÔhatalmat. Ez az ember nem ember! Milyen rettenetes, hogy nem látták meg. Ha csak embert láttál ezen a napon, ha csak azt láttad, hogy micsoda jó igehirdetoket hallottál, akkor veled semmi nem történt. Csak akkor, ha megláttad őt felmagasodni a hirdetett Ige fölött, ha a szemed megnyílt Rá, Arra Akinek nem volt könnyu ezt mondani megbocsáttattak a te bûneid, mert Neki ez az életébe került. Ha a szemed nem nyílt meg ma Arra, Aki úgy szeretett, hogy az életét adta érted akkor ma hiába jöttél ide.

Ma hajtsuk meg Ôelotte fejünket, aki azÔkeresztjének vére által eltörölte a múltat, aki felőldozott kötelékeinkből és most gyógyultan szeretne hazaengedni. Emeljük fel szemünket Oreá, aki láthatatlanul itt van, aki minden igehírdetésben a középpont, és Aki szavával és erejével tud és akar segíteni mindazokon, akik akarják.

Imádkozzunk:
Uram hadd adjak hálát most azért, hogy felnézhet a szemem Tereád, az egyetlen magaslatra. dicsőítelek megöletett Bárány, Akinek adatott minden hatalom mennyen és földön, az én szívem felett, a testvérek felett, és az otthoniak felett.

Uram kérlek, segíts hittel elindulni, egészen másképp, mint ahogy idejöttünk. Kérlek Téged áldj meg minket így, hadd látszódjon életünkben Jézus Krisztus, azÔhatalma, dicsősége, szeretete. Segíts, hogy az életünkön átragyogjonÔmaga. Hadd mehessünk el úgy innen, mint akik meggyógyultak a legnagyobb betegségből, önmagunkból. Nevedért kérünk.
Ámen.