“Látni akarjuk a Jézust” János 12,20

Igehirdetések szerzője: Trausch Liza
Szerkesztő: Borsós Róza
Nyomtatásban megjelent: 1995. novemberElőző igehirdetés Következő igehirdetés

 

Ne tévedjetek


“Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratja is. Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet, aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet.” Galata 6,7-8 /A Luther fordítás szerint: Ne tévedjetek.”/A 7. versnek az első részéről beszélünk: Ne tévedjetek, Isten nem csúfoltatik meg. Mindnyájan tudjuk, hogy tévedni emberi dolog. Bocsánat szoktuk mondani tévedtem. De veszélyes dolog. Vannak komoly tévedések. Előfordult már valakivel, hogy eltévesztette a vonatot, és útközben jött rá, sajnos tévedtem. Saját életemből emlékszem arra, hogy ugyanarra a vágányra, ahol a vonatom szokott állni, rátettek egy másik vonatot. Később ahogy ment a vonat és néztem ki, rájöttem, ez nem az a táj, tévedtem. Már nem emlékszem mibe került ez nekem órákban, gyalogutakban. A figyelmetlenség nagyon sok tévedésnek lehet oka. Persze ennél komolyabb következményei is lehetnek tévedéseinknek. Autósoknak nem kell mondani, hogy ott aztán igazán ne tévedjetek.

Hány ember jön rá a házassága első hetei, hónapjai után, hogy jaj tévedtem. Egy élet tévedése. Sokszor megsirattad, nem így gondoltam, nem ilyennek képzeltem a másikat.

Vannak rettenetes, életre szóló tévedések. Egy leánnyal találkoztam egyszer, amikor börtönbe mentem, és döbbenten néztem rá, hogy kerülsz ide? Azt mondotta, egy tévedés miatt. Ápolónő voltam egy gyermekosztályon, és az előző ápolónő a penicilines üvegben benzint tartott. Beadtam a gyereknek a benzint és a gyerek meghalt. Döbbenten kérdeztem, hát nem érezted a szagát? A vatta benzines volt, és azt hittem annak a szaga, mondta.

Tévedés! Nagyon komoly mondat ez, ma Isten azt mondja nekünk: ne tévedjetek! Vigyázzatok! De ez mind amit eddig elmondtunk az életünkről beszél. Van ennél sokkal komolyabb dolog az örök élet. Amikor az Ige azt mondja: ne tévedjetek, akkor az örökélet dolgáról beszél. Az örökélet dolgában ne tévedjetek!

Milyen rettenetes lenne, ha egy életen keresztül azt hinnéd, hogy rendben van minden, és ott kell majd döbbenten megállapítanod, hogy tévedtem tévedtem.

Hadd mondjam most nagyon komolyan a figyelmeztetést ebben az egyben ne tévedjetek! Az első dolog, hogy ne tévedj abban testvér, hogy nincs örökélet. Biztos vannak közöttünk itt is olyanok, akik azt mondják, hogy a halállal vége van mindennek. ott nincs tovább. Valaki így mondta: láttam meghalni az apámat, nem jött ott ki belőle semmi lélek.

Láthatatlan világ van körülöttünk. A Biblia azt mondja, hogy a láthatók a láthatatlanokból álltak elő. (Zsidók 11,2.) Azért mert te nem láttad soha a másik lelkét, azért még van. És attól, hogy így mondják, hogy onnan még nem jött vissza senki ez is hazugság, mert Jézus Krisztus visszajött, és megmondta mi van ott.

Jaj csak ebben ne tévedj, hogy életed utolsó pillanatáig azt hidd, hogy azután már semmi nincs. Azután már megnyugszom. Testvér a halál nem pont, a halál vessző, vagy kettőspont. Vigyázz, a halál nem elalvás, a halál felébredés. Annak a nagy francia írónak, Voltairenek a haláláról azt olvastam, amikor haldoklott egy életen keresztül gúnyolta az Istent, hogy nincs és az utolsó pillanatban, amikor már ott volt a küszöbön, és egy kicsit átlátott oda, ezzel a kiáltással halt meg: örökélet van de én elvesztem!

Tévedett, és ott jött rá, amikor már késő volt. Úgy mint az az ember, aki a Niagara vizesés elott csónakázott, messze volt még a vízeséstől és elaludt a csónakban. Az emberek látták a csónakot és benne az alvó embert. Trombitákkal próbálták felébreszteni és a veszélyre figyelmeztetni. Akkor ébredt fel, amikor a folyónak a sebessége miatt visszafordulni már nem lehetett. ott ébredt fel, amikor már hallotta a vízesésnek a zuhogását. Az emberek látták, hogy fölkapta még az evezőket, hogy visszaforduljon, de már nem lehetett. Pillanatok alatt lezuhant és recsegve, ropogva darabokra hullott.

A te életedben is jöhet pillanat, amikor már késő, amikor már túl vagy azon a lehetőségen, hogy megmenekülj. Hadd mondjam újra ebben ne tévedjetek! Testvér ne keress bizonyosságot arra, hogy van vagy nincs. Ezzel nem lehet játszani. Ebben ne tévedj, hogy nincs örökélet. És abban se tévedj, hogy azt hiszed, hogy neked üdvösséged van. Ezt bizonyosan kell tudnod.

Egy misszionárius mindenkit megkérdezett, mert komoly dolog volt számára, hogy az ember hova jut a halál után. Mondja asszonyom, befogadta Jézust? Én azt hiszem. Nem azt kérdeztem, mit hisz. Befogadta Jézust? Úgy gondolom. Azt sem kérdeztem, mit gondol. Azt kérdeztem befogadta-e Jézust? Én, én remélem. Kérem ezt nem remélni, ezt tudni kell.

Felteszem neked a kérdést testvér Isten színe elott befogadtad már az Úr Jézust üdvösségedre? Senki nem mehet az Atyához, csak Jézus által. Nincs más út! Nincs cselekedetek útja! Nem mondhatod azt, hogy semmi rosszat nem csináltam, halálos bûnt nem követtem el. Testvér nincs más út, befogadtad Jézust?

Azt kérdezte a misszionárius, házasságban élő asszony ön, van férje? Azt mondta az asszony: igen. Amilyen biztosan tudja, hogy házasságot kötött, olyan biztosan kell tudnia, hogy befogadta Jézust. Miért nem mondja erre, hogy azt hiszem, remélem, talán.

Ennek a világnak a dolgaiban mi olyan bölcsek, olyan biztosak vagyunk. Olyan biztosan kell tudnod, hogy Jézust elfogadtad Megváltódnak, amilyen biztosan tudod, hogy leány vagy, vagy asszony, hogy férfi vagy-e vagy nő. Ne tévedjetek ebben az egyben ne tévedjetek! Milyen rettenetes lenne, ha valaki azt mondaná, tudom én hogy hova jutok, és egyszer kiderülne, hogy Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.” (Máté 7,21.)

Testvér lehet a Bibliával a kezedben elkárhozni, lehet imádsággal a szádon elveszni. Lehet templomba járó élet mellett elkárhozni. Egy vallás sem üdvözít, nincs cselekedet, ami üdvözítene.

Jézus Krisztus az Üdvözítő. Befogadtad ot? Ne tévedj! Így mondja az Igénk: Ne tévedjetek, Isten nem csúfoltatik meg. Jézust egyszer megkérdezték, hogy hol van az Isten országa. Azt mondotta nem itt, nem ott ti bennetek van.

Testvér benned van? Hadd kérdezem, ott belül mi van, mennyország, vagy pokol? A halállal semmi nem változik. Így mondja Ézsaiás 66,24: Mert az ő férgük meg nem hal, és tüzük el nem aluszik.” Ha benned most pokol van, akkor az marad a halál után is. A mennyországot most kell befogadnod. Mi van benned? Ma este kérdezd meg magadat. Azt mondja az Ige: Aki hisz a Fiúban, immár idvezült. Már benne él a mennyben. Te ott élsz?

Ne tévedjetek! Újra hadd kérjelek nagyon komolyan, ma este ne feküdj le addig, amíg ebben a dologban komolyan oda nem állsz az Isten elé: hogy Uram mutasd meg hát, mi az ami bennem van.

Ne tévedjetek, Isten nem csúfoltatik meg. Pedig úgy látszik ebben a világban amelyikben élünk, hogy az Isten csúfoltatik. De meg nem csúfoltatik! Csúfoltatik a világtól, tudományosan csúfolják a Bibliát. Figyeljük meg mennyire ez a mondanivalója sok könyvnek, tudományos előadásnak, szemébe nevetnek az Istennek és Ô hagyja.

És mennyire csúfoltatik az Isten erkölcsi vonalon. Mennyire nevetséges mindaz, ami a Bibliában van. Milyen nevetségesnek van beállítva a becsületesség, nevetségesnek a huség, és kigúnyolt, kicsúfolt a tisztaság. Figyeljétek meg mennyire nevetséges minden, ami erkölcsi érzés Isten Igéje szerint. Ady Endrének egy versében olvastam: Igazság, szentség, tisztaság, lekacagott szavak, Ó bár haltam volna meg akkor, mikor lekacagtam.

Egyszer mindenki rádöbben, ó bár haltam volna meg akkor, mikor elkezdtem csúfolni.

Olyan döbbenten álltam meg egyszer egy társaságban, le akartak ültetni minket az asztalhoz, és egyszer csak azt mondta a háziasszony: járuljatok az úrasztalához. Hogy van erre bátorsága, kicsúfolni az Úrasztalát. Hányszor hallja az ember vonaton, úton, hány iszákos mondta nekem: miért, hát Jézus is borrá változtatta a vizet. Van bátorsága a szennyre ráhúzni az Isten tiszta szent Igéjét.

Bizony csúfoltatik az Isten úton-útfélen, felnottektől, gyerekektől, a világtól. De a legrettenetesebb az, hogy csúfoltatik a vallásos emberektől. Mert a mi kettős életünk megcsúfolása az Istennek. Jársz templomba, és hallgatod az Igét, és otthon veszekszel, és nem tudsz meglenni az anyó-sóddal, vagy menyeddel csúfoltatik az Isten. A világ csúfolja az Istent, mert rajtunk, az életünkön keresztül csúfoltatik. Ez az egész kettős élet, amikor mondod hogy legyen meg az Ô akarata, és közben véghezviszed a saját akaratod. Azt mondod, hogy milyen jó lesz majd a mennyben, de mikor jön a betegség belekapaszkodsz egy szalmaszálba is.

Nemrég mondta valaki mosolyogva érdekesek ezek a hívők, azt mondják, hogy ez a föld csak egy nyomortanya, de mikor meg kell halni, akkor mind rohan az orvoshoz doktor úr segítsen! Miért nem akarnak odamenni, ahol olyan nagyon jó? Kinevetik az egész hitéletünket, mert látják azt a rettenetes fösvénységet, anyagiasságot, hogy két forintért kikaparnád a másik szemét, és aztán mész imádkozni, Bibliát olvasni. Igen, csúfoltatik, miattunk csúfoltatik az Isten. Mert az életünk nem egyezik azzal amit mondunk, mert prédikál a cselekedet, és ott van a gyümölcs. Isten csúfoltatik, de nem csúfoltatik meg. Mert a vége mindennek az Ô kezében van. Az utolsó pillanat is, és ott kiderül majd, hogy nem csúfoltatik meg az Isten.

De most szeretném, ha fölnéznénk a keresztre mégis megcsúfoltatik? Lehet? Testvér lehet ez? Ha Ô igazán maga az Isten, hát akkor ott a kereszten csúfoltatik az Isten? Igen testvér de csak egyszer. Egyetlen egyszer, és az is éretted, meg én érettem. Eszembejut az a bennszülött ember, aki mikor beszéltek Istenről, Jézusról, keresztről, akkor így kiáltott: tévedés, tévedés, az az én keresztem, azt én érdemeltem! Az igazat feszítik meg? Ez tévedés!

Te már tudod, hogy az a te kereszted? Testvér te már egyszer átélted, hogy én érdemeltem volna? Álltál már úgy egyszer a kereszt alatt, hogy ez a legnagyobb tévedés?

És mégsem tévedés. Isten maga adta őt halálra értem, meg érted. Hadd mondjam újra, Isten nem csúfoltatik meg. Amit vetettél, azt fogod aratni. Vagy pedig elfogadod hittel, hogy helyetted könnyesen, véresen összetört tagokkal arat az Isten.

Imádkozzunk:
Uram! Tele van az életem tévedéssel. Köszönöm Neked, hogy magadra vetted szándékos és tévedésből származó bûneimet. Uram át sem tudom látni, hogy milyen következményei vannak sokszor egy lépésemnek. Egyszer ott a mennyben derül majd ki, hogy mit okoztam embereknek akik körülöttem élnek. Mennyi fájdalmat, könnyet szüleimnek, házastársamnak, embereknek. Úr Jézus könyörülj meg rajtunk. Kérlek Téged segíts, hogy ne tévedjünk. Ne keressünk más utat. Segíts megragadni az egyetlen utat, a véres utat, amit Te nyitottál meg nekünk az Isten országába. Uram ha volna más lehetőség, nem állna a kereszt. Könyörülj meg ma rajtunk, hogy bûneink büntetését merjük ma Rád vetni, az ártatlanra, a szentre. Hadd nyerjünk Általad bizonyosságot a bûnbocsánat felől.
Ámen.