“Látni akarjuk a Jézust” János 12,20

Igehirdetések szerzője: Trausch Liza
Szerkesztő: Borsós Róza
Nyomtatásban megjelent: 1995. novemberElőző igehirdetés

 

Bement Jézus az Isten templomába


“És bement Jézus az Isten templomába, és kiuzé mind-azokat, akik árulnak és vásárolnak a templomban; és a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatá. És monda nékik: Meg van írva: Az én házam imádság házának mondatik, ti pedig azt latroknak barlangjává tettétek. És menének hozzá sánták és vakok a templomban; és meggyógyítá őket. A fopapok és írástudók pedig, látván a csodákat, amelyeket cselekedett, és a gyermekeket, akik kiáltottak a templomban, és ezt mondták: Hozsánna a Dávid Fiának: haragra gerjedtek. És mondának néki: Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig monda nékik: Hallom. Sohasem olvastátok-é: a gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget? És ott hagyván őket, kiment a városból Bethániába, és ott marada éjjel.” Máté 21,12-17Uram nagyon köszönjük Neked, hogy szeretnél bennünk lakni. Áldalak azért, hogy az ajtó elott állsz és zörgetsz. Nagyon kérlek, hogy ne legyen olyan ház, olyan élet, ahol ne engednének be egészen. Segíts odaszánni magunkat, hadd legyen az életünk egészen megáldott és megszentelt élet. Áldunk Téged azért, amit beszéltél eddig nekünk a mai napon, és kérünk, hogy beszélj velünk tovább is.
Ámen.

Szeretnénk visszaemlékezni arra, amit eddig hallottunk arról, hogy házszentelőre jöttünk. Beszélt nekünk az Isten arról, hogy kézzel csinált templomokban nem lakik. Azt hallottuk, hogy az életünkben, a testünkben kíván lakni. Az volt a kérdés, hajlandó vagyok-e odaszentelni Neki az életem. Ha odaadjuk magunkat , akkor nyilván a házunk is az Övé lesz.

Most tovább beszél az Ige az Isten templomáról, tehát arról az életről, amelyik már egyszer odaszentelte magát, és az Övé volt. Egyre tovább beszél az Ige. Azokról van szó, akik már megtették ezt a döntő lépést, hogy valóban odaszánták magukat Istennek, és hajlandók voltak sokkmindent kihordani a templomból. Azokhoz beszél az Ige, akik templomot akarnak építeni.

Azt olvastuk, hogy az Isten templomába lépett be Jézus, és sominden olyat talált ott, ami kivetni való volt. Hajlandó vagy-e Jézust újra beengedni a megtisztított, a felszentelt Isten templomába? Abba az életbe, amelyik élet egyszer már igazán odaadta magát az Úrnak, ahol egyszer már igazán felhangzott az az ének, hogy: Legyen az éltem tükörképed,” hogy kerül az a sok minden? Hogy lett ebből latrok barlangja? Hogy történhetett meg valakivel, aki egyszer már igazán odaszánta magát az Úrnak, hogy adnak és vesznek benne, hogy pénzváltók asztalai vannak hát hogyan lehetséges ez? Egy megszentségtelenített templom.

A délelotti Igében olvastuk, hogy amikor kimegy a régi lakó, a tisztátalan lélek visszatér és mit mond? Megint azt mondja, hogy az én házam.” Szeretném ha tisztáznánk, milyen jogon mondhatja rád és rám a tisztátalan lélek, hogy íme ott van az én házam? Az az ember az én házam. Igaz hogy most ott ül és hallgatja az Igét, énekel és imádkozik, de ez nem változtat semmit a tényen, még mindig az én házam. Mert attól, hogy ide bejöttünk, énekelünk, imádkozunk, nagyon komolyan mondom, attól ez a ház nem lesz templom.

Az életed attól, hogy istentiszteletre jársz, gyülekezetbe jársz, Bibliát olvasol és imádkozol, attól templom az életed? Nem. Hát akkor mitől lesz? Milyen jogon mondhatja a tisztátalan lélek, hogy az én házam, és milyen jogon mondja az Úr, hogy az én templomom? A tulajdonoson múlik. Azon aki megvette! Hogy lehet egy házhoz jutni? Lehet örökölni egy házat, és lehet venni. Minket ki örökölt? A Sátán. Kitől örökölt engem? Ádámtól. Ádámot megvette? Igen elég olcsón vette meg. Így mondanám, egy engedetlenségen. A Bibliában sehol nincs, hogy alma volt, ezt már mi találtuk ki. Egy engedetlenségen vette meg. A kívánság megfoganván, bûnt szül.” (Jakab 1,15.)

Egy engedetlenségen vette meg a mi ősszüleinket, minket pedig örökölt. Tehát akkor az ördög jogosan mondja itt mindegyikünkre, hogy az én házam, én örököltem, az enyém. Mit kell azért tennem, hogy én az ördögé legyek? Semmit, mert örökölt. Mit kell tenni egy házért amit mi örököltünk? Semmit! Legfeljebb az átírási százalékot fizetni mondja valaki. Hát azt fizetjük, azt aztán egy életen keresztül fizetjük.

Próbáljunk visszatérni ide, mert ez az örökhagyó, aki minket örökölt, a Sátán, még nem halt meg. De hogy lehet szerezni egy házat? Úgy, hogy valaki kifizeti a vételárat.

A te házadat megvették, kifizették a vételárat? Kifizették nem aranyon, nem ezüstön, hanem drága véren lett megvéve ez a ház. Az, hogy megvették a házat és ki lett fizetve az ára, ez biztosít engem arról, hogy a lakók kiköltöztek? Ez komoly kérdés, mert lehet lakókkal is házat venni. Elég kellemetlen tapasztalata van ezzel kapcsolatban sok embernek. Lehet az, hogy valaki az Úr háza lett, és benne lakik még az idegen? A gadarénusban egy egész légió lakott. Mária Magdalénában hét ördög volt. Tudott róla. Nincs üres lakás a lelkek területén. Nagyobb a lakásínség, mint bárhol.

A lakás ki van fizetve. Minden emberért áll a kereszt de csak azét vették meg, aki engedte. Hogy az én házamat megvették-e, azt nekem kell tudnom. Ne félj, mert megváltottalak” ezt egy embernek mondta Jézus, Neveden hívtalak téged, enyém vagy!” (Ézsaiás 43,1.) A tulajdonjogot Jézus megvásárolta, nekem ezt tudnom kell.

Nézzük most végig a lakók listáját. Harag lelke. bennlakik? Igen. A lakó nemcsak keresztülmegy, az ott lakik. Ne csapjuk be magunkat, hogy itt belül szép rend van, csak kijött valami. Más az ami átjár, és más az ami letelepszik. Az ördögnek ne adjatok helyet!” (Efézus 4,27.)

A pénzváltók bennlaknak? Imádság háza, vagy latrok barlangja? Enynyiért adom, annyiért adom. Ennyit nyerek, annyit nyerek.

Vannak pincelakók. Ha igealkalomra megyek, akkor lehúzódnak a mélyre. Paráznaság lelke. Mária Magdalénából hét ördögöt uzött ki az Úr, ahogy már említettem. Tisztátalan lélek lakott benne. Indulatok jönnek elő, kívánságok, sértődékenység, érzékenykedés. Aztán a félelem lelke, önigazság lelke, a dicsekedés lelke.

Lehet hogy ezek a lakók vannak, és közben az én házam az Úr háza? Mikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresvén; és mikor nem talál ezt mondja: Visszatérek az én házamba, ahonnét kijöttem. És odamenvén, kisöpörve és felékesítve ta-lálja azt.” (Lukács 11,24-25.) Mit jelent ez? Megvették a házat, csak nem engedte beköltözni az új gazdát.

Itt csupa olyan ember van, aki egyszer engedte, hogy az Úr Jézus megvásárolja, aki egyszer elfogadta hittel, hogy Jézus kifizette a vételárat, és elmondhatta azt, hogy Neveden hívtalak, enyém vagy!” És olyan megdöbbentő, hogy a másik mondatot nem írták alá Áron véttettetek meg,” (1 Korinthus 7,23/a) nem vagytok a magatokéi! Úgy bánok magammal, mintha enyém volna a ház. Nem engedem át az épületem az Úrnak.

Ez két dolog, pedig a valóságban egynek kellene lennie. Nem furcsa dolog ez, hogy a Bibliának egy mondatát középen ketté vágjuk? Elfogadtad azt, hogy áron vétettél meg, ájtatosan mondod, hogy igen, persze. De azt elmondhatod-e, hogy nem vagy a magadé?! Nem a magatokéi vagytok.” (1 Kor 6,19.)

Akkor miért csinálok annyi mindent a saját elhatározásomból, döntésemből, és miért használod úgy az életedet, mintha a tied volna? Elvben elfogadtad, de a gyakorlatban, a valóságban nem. A valóságban tovább használod, és ezért van, hogy a kisöpört és felékesített házba visszamennek a lakók. Vagy pedig ki sem költöztek. Ezért mondják, hogy különbség van megtérés és átadás között, egy ház megvásárlása és átadása között.

A te megvásárolt házadat át is adtad? Mert ha nem adtad át, visszajönnek a lakók, vagy megbújtak bent. Ezért olyan megdöbbentő ez az első mondat: És bement Jézus az Isten templomába.” Isten a tulajdonos, és bent latrok barlangja van?

Te miért nem engeded őt belépni? Félsz, hogy minden kiderül? Nem veszélytelen dolog Jézus elott megnyitni az ajtót. Miért? Mert minden fel fog borulni. Mi történt amikor Jézus belépett a jeruzsálemi templomba? A következő pillanatban borultak az asztalok, mentek kifelé az állatok, ment minden, ami nem odavaló volt. Minden megmozdult, semmi nem maradt a régiben. Ha beengeded Jézust az életedbe, biztos, hogy történni fog valami.

Sokszor csodálkozom, hogy emberek elmernek jönni Igét hallgatni. Mindig azt gondolják, hogy nem történhet itt velem semmi. Így mondta egyszer valaki hadd menjen, nem árt az neki. Nem olyan veszélytelen dolog eljönni egy csendesnapra, és végighallgatni egy igehirdetést. Megtörténhet az, hogy Jézus valóban belép Isten templomába, és minden felborul majd. Előkerülnek, eszembe jutnak olyan dolgok, amikről azt gondoltam, hogy teljesen rendben vannak. Előkerülhetnek olyan pénz-ügyi dolgok, hogy az lesz bennem ha ezt rendeznem kell, akkor az egész anyagi életem felborul. Mert ezeknek itt felborult.

Újra csak olvassuk a mai igénket: És bement Jézus az Isten templomába, és kiuzé mindazokat, akik árulnak és vásárolnak a templomban, és a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatá.” A másik evangélium szerint Kötélből ostort csinálván kiuzé mindnyájokat a templomból.” (János 2,15.)

Most mi lesz, ha az egész életed felborul, ha nem csinálhatod tovább azt, amit eddig csináltál? Mi lesz, ha abba kell hagynod ezt, vagy azt. Mi lesz, ha egyszer neked Isten világosan megmondja, hogy életedben mi a pénzváltó asztal, hogy életedben mi az adás-vevés?

Most már az a kérdés, valóban akarom-e, hogy az életem Isten temploma legyen, hogy imádság háza legyen? Figyeljük meg, hogy az első ami elhallgat, ha nem vagyok rendben az Úrral, az imádság. Egy pillanatig jó volna megállni és megnézni, hogy kinek az életében hallgatott már el az imádság? Úgy hogy nem tudok imádkozni, vagy nehéz imádkozni. Egyszeruen nem tudok már úgy imádkozni, mint hitre jutásomkor.

A házad, az életed imádság háza? Mi az aminek ki kellene kerülni onnan, hogy újra az legyen? Beengeded-e őt úgy igazán, hogy azt tehet bennem amit akar? Amit Ô ki akar dobni, hadd menjen. Amit Ô megítél, azt ne védjem.

Isten rámutat mindenre, ami nem maradhat tovább az életedben. Talán arra a beszédmódra, talán azokra a gondolatokra, arra az ítélkezésre, arra az indulatra mutat rá. Engeded, hogy megítéljen? A barlang-élet ott kezdődik, amikor rejtem, dugom, takarom a dolgaimat, és mindenre van kifogásom. Ahol valami kiderül, vagy valami előkerül, azonnal elkezdjük magunkat mentegetni. Rögtön ott van, hogy nem tehetek róla, a másik az oka. Ez olyan mondat, ami már elrejti a latrot, a bûnt.

Hiszem hogy Isten ma azért hozott ide, hogy rámutathasson azokra a dolgokra, amik nem maradhatnak tovább az életedben. Csak így lesz a templom tiszta templom, ahol szólhat az Isten szava. Mert miután itt kiuzte őket, azután történt meg az, hogy mentek hozzá a vakok és sánták a templomba, és meggyógyítá őket.”

Ha nem tiszta a templom, nem jöhetnek a sánták és a vakok, a nyomorultak és a megkötözöttek. Bejöhet-e Jézus a templomodba, nyitva van-e az ajtó, csinálhat-e amit akar, vagy még mindig vannak dolgok, amikhez ragaszkodsz? Jézus csak akkor jön be, ha azt tehet, amit akar. Ô Úrnak jön be.

A farizeusoknak nem tetszik ez. Nekik mindig van hozzászólni valójuk. Haragra gerjednek és mondának néki: Hallod mit mondanak ezek?” Jézus pedig így mondja: Sohasem olvastátok-é; a gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget? És ott hagyván őket kiment a városból Bethániába.” Ma kétféle ember van itt közöttünk. Az egyik aki befogadja Jézust és enged Neki. A másik, akit kénytelen otthagyni. Kénytelen otthagyni, és másfelé menni. Te melyik vagy?!

Nem olyan régen olvastam: nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában?” (Lukács 15,4.) Egész nap ezen kellett gondolkoznom, hogy a pusztában.” Ha Jézus ott hagy, maradsz a pusztában. Hogy ez mit jelent az életedben, majd az elkövetkezendő idők megmutatják, mi lesz azzal az emberrel, aki ott marad a pusztában.

Az Isten azt szerette volna ma, hogy sok házat szenteljünk. A tiedet is. Azzal, hogy Ô beléphet szabadon, azt cselekedhet benned amit akar, azt vihet ki a házadból, amit akar, azt boríthat fel amit akar. Lehet hogy terveidet, elképzeléseidet fogja felborítani, lehet hogy a vágyaidat, lehet hogy anyagi dolgaidat.

Mondod-e ma: Úr Jézus jöjj be a házamba, és csinálj ott, amit akarsz.

Imádkozzunk:
Uram hadd adjak azért hálát, hogy drága áron megvásároltál. Köszönöm, hogy újra kimondhatom a mondat másik felét, hogy nem a magamé vagyok. Kérlek azért, hogy mutass rá nagyon világosan arra, ami Neked nem tetszik az életemben. Uram amit fel akarsz borítani, bármi legyen, kezedbe szeretném letenni. Kérlek Uram tisztíts meg mindentől, ami a templomomat megszentségteleníti. Könyörülj meg itt mindnyájunkon. Áldunk azért, hogy meg akarod szentelni életünket. Áldunk azért, hogy magaddal szenteled meg. Kérlek lakjál bennünk, cselekedjél rajtunk keresztül. Kérlek, hogy áldd meg és tedd áldássá itt testvéreimet ebben a városban, és minket mindnyájunkat ott ahová helyeztél. Kérünk cselekedd meg ezt neved dicsőségére
Ámen.