“Látni akarjuk a Jézust” János 12,20

Igehirdetések szerzője: Trausch Liza
Szerkesztő: Borsós Róza
Nyomtatásban megjelent: 1995. novemberElőző igehirdetés Következő igehirdetés

 

A királyi mennyegző


“És megszólalván Jézus, ismét példázatokban beszél nékik, mondván: Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki azÔfiának mennyegzot szerze. És elküldé szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a mennyegzore hívatalosak voltak, de nem akartak eljönni. Ismét külde más szolgákat, mondván: Mondjátok meg a hivatalosaknak: Ímé ebédemet elkészítettem tulkaim és hízlalt állataim levágva vannak, és kész minden; jertek el a mennyegzore. De azok nem törodvén vele, elmentek, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe. A többiek pedig megfogván azÔszolgáit, bántalmazák és megölék oket. Meghallván pedig ezt a király, megharagudott, és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszté, és azoknak városait fölégeté. Akkor monda azÔszolgáinak: a mennyegzo ugyan készen van, de a hivatalosak nem voltak méltók. Menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a mennyegzobe. És kimenvén azok a szolgák az utakra, begyujték mind akiket csak találtak, jókat és gonoszokat egyaránt. És megtelék a mennyegzo vendégekkel. Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt mennyegzoi ruhája. És monda néki: Barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen menynyegzoi ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor monda a király a szolgáknak: Kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külso sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak.” Máté 22,1-14Az elso ami megrázóan szól hozzánk ebből az igerészbol az, hogy Jézus megszólal. Milyen nagy dolog ez. Különösen akkor, amikor Jézus nincs már itt testben ezen a földön. Amikor ezen a földön járt, akkor természetes volt, hogy megszólalt, ahogy megszólal a többi ember. De amikor nincs már itt közöttünk láthatóan, nincs itt testben és Jézus akkor is megszólal. Nem tudom tapasztaltuk-e már, mit jelent ez? Az Ige szólal meg számunkra. Úgy szólal meg, hogy érthetjük, rólam van szó, Isten az aki beszél. Nem tudom, voltunk-e már valaha úgy, hogy valóság volt számunkra, hogy most Isten beszél, és nem általánosan beszél, hanem személyesen velem.

Isten azt ígérte, hogy szólni fog. Ennél nagyobbat nem is várhatunk Tole. Azt ígérte, hogy azok számára, akik most itt vannak, Jézus Krisztus megszólal, és hallani fogod, hogy téged szólít. Nagyon jó volna most ettol a perctol kezdve úgy figyelni az Igét, hogy itt van Valaki akit nem látok, de nagyon valóságosan itt van, és beszél.

Azt mondja az Igénk, Jézus példázatokban beszél velünk. Nagyon sokszor a körülöttünk lévo dolgok mind példázatok. Sokszor osszel a természetben kezdem érteni Istennek ezt a nagy példázatát, hogy minden elmúlik, hogy jön a halál, jön az elmúlás. Beszél nekünk arról, hogy az egész világmindenség megy az elmúlás felé. Minden történésnek szava van az emberhez, csak nincs fülünk a meghallására.

A tavasz újra elmondja azt, hogy mi van a halál után. Beszél az egész teremtettség körülöttünk, csak mi nem halljuk. Az Isten beszél az emberi sorsokon keresztül is. Történt-e már valami olyan dolog, amin keresztül Isten beleszólt az életünkbe? Vagy volt-e már ilyen, hogy meghallottátok egy másik ember életén keresztül, hogy beszél az Isten? Meghallottad-e a saját életed dolgain keresztül? Az a borzasztó, hogy arra vagyok a legsüketebb, ami velem történik. Jó volna megérteni a csapásokon, betegségeken, és körülményeken keresztül, hogy beszél az Isten. Nem olyan szó ez, amit nem lehetne meghallani.

Elsosorban az Igén keresztül beszél. Megszólalt Jézus és példázatokban beszélt nekik. Jézus Krisztus szavának a tartalma mindig ugyanaz.Ômindig egyrol beszél, az Isten országáról. Újra és újra elmondja a példázatokban: Hasonlatos a mennyeknek országa. Miért beszél Jézus erről? Azért, mert minden ember ezt keresi, a mennyországot. Amikor kicsi gyerekeknek beszéltem a mennyországról, olyan nagy vágy volt bennük, hogy oda szeretnének jutni. Aztán késobb másképp képzeli el az ember a mennyországot. Úgy gondolja, hogy a boldogság, a szerelem a földön a mennyország, és keresi azt a társat, akivel majd együtt mennek a mennyországba, a boldogságba.

Sok ember azt hiszi, hogy az anyagiakban van a mennyország, és keresi a több pénzt, azt hiszi, ha mindene meglesz az már a mennyország. Tulajdonképpen a szívünk legbelso vágya a boldogság, a mennyország. Azért beszél Jézus róla, mert tudja, hogy mi erre vágyunk, ezt keressük. Azért mondja most Jézus Krisztus az elso szavával azt, hogy: Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki azÔfiának mennyegzot szerze.” Olyan jó az, hogy ebben a példázatban úgy beszél a mennyországról, mint egy mennyegzorol.

Mindenki, akinek férjhez ment vagy megnosült valakije, tudja, hogy ilyenkor az ember minden földi jót ami csak létezik, megpróbál összesuríteni egy napra, evés, ívás, szerelem, zene, tánc, mindent, amit csak el lehet képzelni. Isten azt akarja ezzel mondani, hogy a mennyország elképzelhetetlenül jó. Minden elképzelést felülmúl. Amit szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg sem gondolt, amit Isten készített az őt szeretoknek.”(1 Kor 2,9.)

Hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki azÔfiának menynyegzot szerze.” Ez a mennyegzo amelyen most együtt vagyunk egy napig tart, mindnyájan tudjuk akik most itt vagyunk és együtt örülünk, de futnak az órák és mindenki hazamegy és vége lesz a napnak. Pedig mit készültetek rá.

Gondoljunk csak arra, hogy olyan életet szeretne az Úr Jézus neked adni, amelyiknek nincs vége. Olyan ünnepet, amelyik örökkévaló, amelyik mennyegzoi élet, boldog, elégedett élet.

Az Isten ilyen életre hívogatja ma is ezt a világot. Ezért küldte el azÔszolgáit. Így mondja az Ige, hogy meghívták azokat, akik hivatalosak voltak, de nem akartak elmenni. Ez a megdöbbento dolog, hogy az Isten a boldogságra hív, és az ember nem akar menni. Miért nem akarunk menni?

Az elso okot abban találtam, hogy a szolgák, nem jól hívnak. Lehet hogy azért nem akar menni ez a világ, mert olyanok a szolgái, hogy egyszeruen nem hívogatnak. Szeretném, ha a saját életedre visszanéznél és meglátnád, hogy te aki Jézusé vagy, olyan szolga vagy-e, aki tud hívni nemcsak a szájával, az egész életével? Vajon olyan gyermekei vagyunk-e az Úrnak, akinek hívogat a külseje, a szava, az élete? Aki hívogat annak van-e kedvessége, szívessége, olyan mennyegzoi hívogatók-e azÔgyermekei, hogy az emberben vágy támad arra, hogy ide tényleg jó lenne elmenni?

Azt mondja az Ige, hogy Isten küldött szolgákat, hogy a hivatalosokat meghívja. Kik a hivatalosok? Nagyon komolyan szeretném neked mondani testvér, hogy te vagy. Ma itt neked átadom a meghívót. Ma én vagyok az, akinek ez a dolga, hogy hívjalak titeket erre az életre, ami a mennyegzo.

Izráel népe mielott elfoglalta az ígéret földét, követeket küldött. Mi is úgy vagyunk itt most köztetek, mint követek, arról a földrol. Látjátok az a rettenetes, hogy a legtöbb követ rossz hírt hozott. Csak ketten voltak akik a jó hírt hozták: Józsué és Káleb.

Te milyen követe vagy annak az életnek? Mondod-e, jaj nagyon nehéz! Mennyi kísértés van, mennyi nehéz dolog, ezt sem szabad, azt sem szabad, ez sincs, az sincs, nagyon nehéz élet ez. Nem vagyunk-e panaszkodó mennyegzobe hívogatók?

Ketten voltak akik jó hírt hoztak, és én is ilyen jó hírt hozó szeretnék most itt lenni. Ez a föld nagyon-nagyon jó föld. Hadd mondjam el nektek, hogy ez az élet nagyon-nagyon jó élet. Az Úr Jézussal való élet a legesleges legjobb élet. Hadd mondjam el nektek, hogy mindennel megajándékozott minket, mindennel, csak ebben a testi életben is.

Ez a nap sem más, mint hívogatás a mennyegzobe.Ôolyan életet tud adni, amit el sem tud képzelni az az ember, aki nem tapasztalta még. Belso boldogságot, békességet, örömöt, és külsoleg is meg tud adni mindent, de mindent. Hadd mondjam el nektek, hogy nem nehéz ez az élet, hanem nagyon jó. Szeretnék olyan mennyegzobe hívogató lenni, aki nemcsak mondja, hanem akiről látszik is. akiről meglátszik, hogy ez az ember boldog.

Nem tudom, nem a szolgákban volt-e a hiba, hogy nem akartak eljönni a meghívottak. De az is lehet, hogy a hivatalosokban volt. Látjuk milyen megdöbbento ahogy mondogatják, hogy miért nem jönnek. Az egyik a szántóföldjére ment, a másik a maga kereskedésébe, és nem akartak jönni.

Isten Igéje nagyon világosan fogalmaz. Mi azt mondjuk, hogy nem tudunk jönni. Ez történt, az volt, a családom, a körülményeim, a munkahelyem, azok között a körülmények között ahol élek, ott nem lehet.

Isten Igéje nagyon röviden fogalmaz. Az összes kifogást amit emberek ezen a földön elmondtak, egy rövid mondatban így fogalmazza az Ige: nem akartak jönni. Mikor valakinek mondtam te nem akartál jönni, azt mondotta, tulajdonképpen igazad van, mert ahova én akarok, oda mindig eljutok.

Most nem arról beszélek, hogy ide, vagy a templomba, Biblia órára nem akartál jönni, mert oda talán még elmegyünk, de a mennyegzobe, az Istentol kapott boldog életbe már nem. Mi nem egy helyre hívunk, és az Isten sem egy helyre hív, Isten hazatérésre, megtérésre hív. Lehet hogy jársz ide is, oda is, de szeretném megkérdezni, hazamentél-e már az Atyai házba, a mennyegzobe, abba az életbe? Vagy még mindig ezer kifogásod van? Aki nem jön, az nem akar jönni.

Aztán ismét küldött más szolgákat. A más szolgákról szeretnék beszélni. Ezek a más szolgák” valami kellemetlen szolgák. Lehet egy iszákos férj, egy zsörtölodo feleség, valamilyen lehetetlen szomszéd ezek már más szolgák. Érted, hogy érted küldi ezeket? Olyan betegségeket, olyan körülményeket, lehet hogy halálesetet, lehet hogy családi bajokat. Isten a szenvedést is szolgájává teszi. Neki vannak más szolgái, fekete ruhába öltözött szolgái. Nagyon sokszor úgy érezzük, hogy nem lehet kibírni ezeket a szolgákat.

AzÔszolgája nagyon sokszor a háború. Ez a rettenetes szolga sokunkat bejuttatott már az Isten országába. Azok akik nem hallgattak a hívogató szolgákra, találkozni fognak a más szolgákkal. Olyan jó volna most a magunk életét nézni. Vajon hívtak-e már a látható és láthatatlan szolgák? Istennek vannak angyalszolgái is, akik körülvesznek. Sokszor jönnek olyan gondolataink, hogy nem tudjuk, honnan vettük oket.

Olyan messze voltam az Isten országától, mint egyikotök sem. És mikor egyszer bementem egy evangélikus templomba, ez a gondolatom támadt amíg néztem az égo gyertyákat milyen jó volna így élni, másoknak világítani, és közben elégni.

Hát honnan jött ez a gondolat, mikor az embernek ebben a korban legnagyobb problémája a szórakozás, a divat, az udvarlók? Látod vannak Istennek szolgái, akik körülötted vannak, és gondolatokat adnak. Talán ilyeneket, hogy hátha mégis jó volna? Ki tudja hátha az én problémám is megoldódna? Talán még nálunk is lehetne békesség? Talán még a férjem, vagy feleségem is megismerhetné Jézust?

Talán mondja neked belül egy hang, lehet ha engednék, gyerekeim is mások lennének. Lehet hogy mássá lenne a menyem is. Isten angyalai ott vannak körülötted, és súgják a gondolatokat, hogy Isten szeret. Azért van minden így körülöttem, mert Isten szeret. HáthaÔküldte rám fekete szolgáit, hátha azért nem sikerül semmi, hátha azért nem tudok meggyógyulni.

Jönnek a gondolatok. Hozzám is jöttek, de leráztam oket. Isten küldött más szolgákat. Az édesapám halála volt az elso más szolga. Egymás után úgy jöttek a dolgok, hogy már én is azt kérdeztem miért kell ezeknek így történni? Miért nem mennek úgy a dolgaim, ahogyan elterveztem? Mindig a jót akartam, hát miért?

A király küldött más szolgákat, mondja az Ige, de azokkal sem törodtek. Hát lehet ezekkel nem törodni, amikor a nehézségek jönnek? Olyan kétségbeejto, hogy az ember nem törodik ezekkel. Mit jelent törodni? Törni magad. Szeretnélek megkérdezni testvér, te aki már úgy össze vagy nyomorgatva, még mindig azt hiszed, ha több pénzed lenne megoldódna minden? Ezért töröd magad? Még mindig azt hiszed, ha megváltozna valaki a családban más lenne? Vagy hogy az elválás segít rajtatok? Te még mindig ezen töröd magad? Min töröd magad, dolgokon, aggódásokon? És nem törodsz az Isten hívásával? Nem látod meg testvér a bot mögött a kezet? Sok ember olyan bolond, mint a kicsi gyerek, hogy megveri a botot. Valaki elmondta, a kisfia odament a pálcához és azt mondta: csúnya pálca.

A pásztor nemcsak hívja a juhokat, tereli is. A te vesszod és botod azok vigasztalnak engem.” (Zsoltár 23,4.) Isten szolgái ok a te javadra. Törodj velük. Nézz fel arra a kézre és arra a szívre, amelyik ezt teszi veled. Hiába menekülsz! Azt mondja a Biblia, addig keresi az elveszettet, amig megtalálja.

Egy rettenetes mondat ez, hogy azok akik hivatalosak voltak nem törodtek vele, mentek tovább a kereskedésbe, a szántóföldre, csinálták a maguk dolgait és nem vették észre az Istent, aki azÔországába hív, amelyik egészen máshol van, mint ahol keresed.

Hasonlatos a mennyek országa a királyhoz, aki azÔfiának menynyegzot szerzett.” Még egy pár szóÔszerezte. Azt üzeni: ímé minden kész, jertek el. Szeretném ha hallanánk most, minden kész. Ne félj a bûneidtol! Valakitol megkérdeztem, miért nem jöttetek az evangélizációra? Azért mert összevesztünk. A férjem azt mondta, hogy esni fog, én azt mondtam, hogy nem, ne vigyünk ernyot. Ezen összevesztünk. Aztán azt mondtam, ha ilyenek vagyunk, hogy összeveszünk egy ernyon, akkor nem megyünk sehova. Így nem lehet menni Igét hallgatni.

Így nem lehet menni? Csak így lehet menni. Olyan sokszor tönkretett az ördög azzal, ha ilyen vagy, akkor nem szeret Isten. Így már csak nem fogsz imádkozni, ilyen szívvel? Csak nem veszed kezedbe a Bibliát ilyen gondolatokkal?

Hadd mondjam újra, nem kell félni, mert minden kész. Nem kell félni attól, hogy milyen vagy. Úgy ahogy vagy gyere, hiszenÔvégezte el,Ôfizette ki a bûneid büntetését.Ôadott neked tiszta fehér ruhát.

Ímé minden kész, csak jöjj. Csak ennyit kell mondani: Uram akarom. Eddig nem akartam, kifogásokat kerestem.

A meghívást átadtam néktek, az én felelőségem ezzel befejezodött. A többi rajtad múlik.

Téged az Isten boldogságra hív az a kérdés, akarod-e, vagy nem. Isten annyira szeret, hogy Jézus Krisztust adta érted.